ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА НА СЛЕДНАТА ПОЗИЦИЯ " ПАЗАЧ НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА" В ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ 2

вторник, 07 август 2018
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

 

 

набира

кандидати за работа за 

следната позиция:

 

 

 

 

 1. "Пазач невъоръжена охрана" в "Център за временно  настаняване" 2 гр. Бургас- 1 щатна бройка.

   

  Място на работа: "Център за временно настаняване" 2, гр. Бургас, кв. "Акациите", ул. "Беласица № 6.

   

  Характер на работата:  Оказва индивидуална подкрепа и грижа на настанените лица  в Център за временно настаняване. Отговаря за невъоръжената постова служба. Осъществява пропускателния режим и контролира влизането и излизането в  Центъра за временно настаняване. Следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения. Следи за поддържане в изправност и правилното използване на техническите устройства. При необходимост управлява служебен лек автомобил, като притежава свидетелство за управление на МПС кат В   и М.

   

 

Работно време - пълно работно време, работа на смени по график при сумирано работно време.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 510 лв. (петстотин и десет лева)

 

Допълнителни възнаграждения и др. социални придобивки: съгласно Кодекса на труда и/или Колективния трудов договор, в т.ч. допълнителен платен годишен отпуск.

 

Допълнителна информация:

Вид и основание на трудовото правоотношение: одобреното лице ще бъде назначено  с трудов договор за неопределено време на основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда, с шестмесечен изпитателен срок, в ЦВН 2;

 

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжност:

 • Образователно квалификационна степен - основно или по-високо

 • Притежание на свидетелство за управление МПС кат. В или по-висока

 • професионален опит: не се изисква

Да познава следните нормативни и поднормативни актове:

 

 • Нормативни актове, свързани с охранителната дейност.

 • Реда и изискванията за използване на физическа сила и други средства при нарушения на охранителния режим.

 • Нормативните изисквания за противопожарна безопасност.

Допълнителни изисквания:  умения за работа с лица в затруднено положение и умения за работа в екип.

 

Процедурата по подбор ще се проведе на 2 етапа: 

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;

 • събеседване.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец до Управителя на ЦВН 1 и 2 със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;

 • автобиография;

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

   

Място и срок за подаване на документите:

"Център за временно настаняване"  1 и 2 -гр. Бургас, кв. "Акациите", ул. "Беласица" № 6, при управителя, от 09.00ч. до 15.00ч., в срок  до  22.08.2018г.

                                                                                                                                                                        Телефон за контакти: 0879/656684

            * Документите могат да се подават на място или чрез препоръчана поща с обратна разписка.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъци с фамилиите на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, определените дати за събеседване, или други съобщения, касаещи кандидатите:

Входната врата на ЦВН 1 и 2

 

Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап на подбора.

 

 

МАЯ КАЗАНДЖИЕВА

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СДЗС

Община Бургас   

 

 

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 149 последна промяна: 12:12:06, 16 август 2018