ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТТА " СТАРШИ ЕКСПЕРТ" В отдел „Социални дейности, здравеопазване и програми“ към дирекция „Социални дейности, здравеопазване и спорт“, Община Бургас

сряда, 08 август 2018
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

 

 

 

набира

кандидати за работа за 

следната позиция:

 

 

 

Длъжност: Старши експерт

Място на работа: отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми" към дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт", Община Бургас

Характер на работата:

Приема и обработва документи и отчети и оказва техническа и организационна подкрепа и консултиране в тази връзка на неправителствени организации с дейност в социалната сфера, финансирани от Община Бургас; изготвя справки, отчети и информация във връзка с работата на отдела; изготвя техническите условия и подпомага юрисконсулта, началник отдела и директора на дирекцията при подготовката на  цялостната документация по провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки, касаещи работата на дирекцията; обработва  заявления за процедура по отпускане на персонални пенсии на деца сираци; изготвя техническите условия при обявяване на конкурсната процедура при възлагане управлението на социални услуги от външен доставчик, регламентирано в Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане; участва в проверки по изпълнение дейностите по проекти и програми за заетост и за предоставяне на социални услуги в семейна среда; участва при изпълнението и отчитането на проекти с предмет на дейност- работата на дирекцията, финансирани по оперативни програми (Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и др.); въвежда и обработва данни в договори, заповеди и други типови документи във връзка с работата на дирекцията; приема и консултира граждани, назначени по проекти и програми лица и потребители и кандидат-потребители на социални услуги; упражнява дейности по контрол преди, по време на изпълнението на договора и по време на отчитане на изпълнението, контролни дейности, свързани със съответствие на финансовото подпомагане с режима на държавната помощ, както и ангажимент по регистриране на помощите в публичните регистри за това, и др. посочени в Закона за държавните помощи по режима за предоставяне на минимална помощ.

 

Работно време: пълно работно време - 8 часа дневно при 5-дневна работна седмица, редовна смяна, при ненормиран работен ден.

Размер на основната заплата, определена за длъжността - от 510 лв. (петстотин и десет лева) до 800 лв. (осемстотин лева).

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 

 • образователно-квалификационна степен - висше, степен "бакалавър" или "магистър" в сферата на икономическите и/или правните науки;

 • добра компютърна грамотност;

 • професионален опит: трудов стаж по специалността и/или в административна сфера - 1 година.

Да познава следните нормативни и поднормативни актове:

 • Закон за социално подпомагане;

 • Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане;

 • Закон за обществените поръчки;

 • Закон за юридическите лица с нестопанска цел;

 • Закон за държавните помощи;

 • Закон за защита на личните данни;

 • Закон за местното самоуправление и местната администрация;

 • Кодекс на труда;

 • Кодекс социално осигуряване.

   

   

Допълнителни изисквания:

 • отговорност, приветливост, комуникативност;

 • търпение;

 • експедитивност;

 • умение за работа с голям документооборот;

 • умение за работа с граждани, в т.ч. с лица, ползващи или кандидатстващи за предоставяните от Община Бургас услуги, лица от малцинствени групи и др. в неравностойно положение, хора с увреждания;

 • умение да планира, ръководи и организира собствените си задължения.

 

Процедурата по одобрение на кандидат за обявената позиция ще се проведе на 3 етапа: 

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;

 • тест;

 • събеседване.

 

       Тестът ще съдържа въпроси от изброените нормативни документи.

 

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец до Кмета на Община Бургас със задължително посочени напечатани или четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;

 • професионална автобиография

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит -  трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

   

   

   

Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство.

Краен срок за подаване на документи -  23.08.2018 г., до 17.30 ч.

 

           * Документите могат да се подават на място лично или чрез препоръчана поща с обратна разписка.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъци на допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати, определените дати за събеседване, или други съобщения, касаещи кандидатите:

Официалният сайт на Община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

 

Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси относно резултатите след всеки етап по настоящата процедура.

 

 

 

Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН

Заместник-кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт"

Община Бургас

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 505 последна промяна: 16:25:10, 08 август 2018