ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Социален работник“ в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 – 0,5 щатна бройка

сряда, 06 февруари 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

 

набира

кандидати за работа за 

следните позиции:

 

 

 

 1. "Социален работник" в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4 - 0,5 щатна бройка,

   

  Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4, разположен в гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. "Пролет" № 46.

            Характер на работата: оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата/младежите, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и отдели; установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на детето/младежа. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата/младежите, според изискванията на действащата нормативна уредба. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата/младежите. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на детето/младежа.

 

Работно време - 4 часа дневно при 5-дневна работна седмица.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността -  стартова заплата 325 лв. (триста и двадесет и пет лева)

 

Допълнителна информация:

Вид и основание на трудовото правоотношение: трудов договор на основание чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда за заместване на отсъстващ служител.

 

 1. "Социален работник" в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 5 - 0,5 щатна бройка

   

  Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 5, разположен в гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. "Пролет" № 48.

   

            Характер на работата: оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата/младежите, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и отдели; установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на детето/младежа. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата/младежите, според изискванията на действащата нормативна уредба. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата/младежите. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на детето/младежа.

 

Работно време - 4 часа дневно при 5-дневна работна седмица.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността -  стартова заплата 325 лв. (триста и двадесет и пет лева)

 

Допълнителна информация:

Вид и основание на трудовото правоотношение: трудов договор за допълнителен труд при друг работодател на основание чл. 111 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, за заместване на отсъстващ служител.

 

Забележка: Предвид разположението, сходството в характера на работа, съседното разположение на двете услуги и работното време, лицето, избрано за социален работник по позиция 1, следва да изпълнява длъжността на основен трудов договор с работодател Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 4, а длъжността по позиция 2 да изпълнява по договор за допълнителен труд с работодател Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 5.

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжностите по позиция 1 и позиция 2:

 • образователно-квалификационна степен - висше, степен "Бакалавър";

 • специалности: "Социални дейности", "Социална педагогика", "Специална педагогика" и други в сферата на социалните дейности.

 • професионален опит: не се изисква.

Да познава следните нормативни и поднормативни актове:

 • Закон за социално подпомагане

 • Закон за закрила на детето

 • Правилник за прилагане на закон за социално подпомагане

 • Правилник за прилагане на закон за закрила на детето

Допълнителни изисквания:  много добра компютърна грамотност, умения за работа с деца и младежи, творчески интереси, умения за  работа в екип

 

 

Процедурата по подбор ще се проведе на 2 етапа: 

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;

 • събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец до Управителя на ЦНСТДМ 1 и 2 със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;

 • автобиография;

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

Място и срок за подаване на документите:

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 5 - гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. "Пролет" № 48, при управител/социален работник, от 09.00 ч. до 17.00 ч., в срок до 20.02.2019 г.

            * Документите могат да се подават на място или чрез препоръчана поща с обратна разписка.

 

 

Мая Казанджиева

Директор на дирекция СДЗС

Община Бургас   

 

 

 

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 316 последна промяна: 14:16:19, 06 февруари 2019