КОНКУРС за длъжността главен експерт в отдел „Инвестиционно планиране“

четвъртък, 07 февруари 2019
Публикувано от: Веска Делева

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 271/07.02.2019 год.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

 

главен експерт в отдел "Инвестиционно планиране"

при Общинска администрация - Община Бургас

 

            Минималните  изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са съответно :       

 • степен на образование -магистър;

 • професионален опит - 2 години;

 • ранг - ІV младши.

               Специфични  и допълнителни изисквания за заемане на длъжността са:

               - кандидатите да са завършили специалност "Архитектура" или "Урбанизъм";

                -  кандидатите да познават  ЗУТ и наредбите към ЗУТ, ЗСПЗЗ и наредбите към ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ и наредбите към ЗОЗЗ, Закона за горите и ЗОП.;

                 - кандидатите да владеят MS Office , CAD програми и графични програми  

               Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидатите. 

               Размер на основна заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията - в диапазона от 605 лв. до 1800 лв.

     Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

               - заявление по образец - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

               - декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

             - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

             - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

              Документите следва да бъдат подавани лично от кандидатите или упълномощено от тях лице в срок до 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението, в деловодството  на Общината.

              Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

   

   

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 559 последна промяна: 11:00:53, 07 февруари 2019