ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за възлагане на управлението на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 2 - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102085559

сряда, 03 април 2019
Публикувано от: Веска Делева

Съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 9/ 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и Решение на Общински съвет - Бургас по т.47 от дневния ред на заседание, проведено на 26.02.2019 г. /Протокол № 54/

 

О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

 

За възлагане на управлението на "МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР II - БУРГАС" ЕООД, ЕИК 102085559

 

1. Конкурсът ще се проведе на три етапа:

1.1. Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания, като до втория етап на конкурса ще бъдат допуснати кандидатите, които отговарят на поставените изисквания;

1.2. Представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период, като лечебното заведение предоставя на кандидатите за участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала в срока, определен при обявяване на конкурса. До третия етап от конкурса - събеседване, се допускат кандидати, получили средноаритметична оценка на разработката не по-ниска от мн. добър 4,50;

1.3. Събеседване с кандидатите, изразяващо се в защита на програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период по т. 1.2 и познаване на здравното законодателство.

 

2. Изисквания, на които следва да отговарят кандидатите за управители, за допускане до участие в конкурса:

2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, с призната специалност;

2.2. да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, да имат придобита специалност;

2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

3. Срок и документи за кандидатстване:

Кандидатите за участие в конкурса следва в срок до 02.05.2019 г. (четвъртък) включително, 17:00 часа, да представят в Център за административно обслужване (деловодството) на Община Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, заявление за участие, към което се прилагат два отделни плика:

3.1. Плик № 1 - запечатан, който следва да съдържа документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие (документи за подбор) - свидетелство за съдимост; професионална автобиография; копие от документ за завършено образование; копия от документи за трудов стаж и професионален опит; копие от дипломи за придобита специалност;

3.2. Плик № 2 - запечатан, който следва да съдържа разработката по програмата за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

 

Двата плика следва да се поставят в общ запечатан плик, а заявлението за участие се регистрира в деловодната система на Община Бургас.

 

 

4. Време и място на провеждане на конкурса

Първият етап на конкурса ще се проведе на 03.05.2019 г. (петък), от 11:00 часа, в централната сграда на Община Бургас, находяща се на ул. Александровска № 26, ет. 3, ст. 308. При възможност и в зависимост от броя на кандидатите в същия ден могат да бъдат проведени и втория и третия етап от конкурса. При промяна в датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, кандидатите ще бъдат своевременно уведомени чрез публикуване на съобщение в интернет страницата на Община Бургас - www.burgas.bg.

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 434 последна промяна: 08:57:23, 03 април 2019