ОБЯВА за набиране на кандидати за работа за длъжността „Социален работник“ в “Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1” – 0,5 щатна бройка,

четвъртък, 16 май 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

 

набира

кандидати за работа за 

следните позиции:

 

 

 

 1. "Социален работник" в "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1" - 0,5 щатна бройка,

   

  Място на работа: "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1", гр. Бургас, кв. "Меден рудник", ул. "Кооператор № 35.

  Характер на работата: оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата/младежите, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и отдели; установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на детето/младежа. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата/младежите според изискванията на действащата нормативна уредба. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата/младежите. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на детето/младежа.

 

Работно време - 4 часа дневно при 5-дневна работна седмица.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 360 (триста и шестдесет) лв.

 

Допълнителна информация:

Вид и основание на трудовото правоотношение: трудов договор за неопределено време на основание чл. 68, ал. 1, т. 3, сключен за заместване на отсъстващ служител, с евентуална възможност за последващо сключване на безсрочен трудов договор.

 

 1. "Социален работник" в "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2" - 0,5 щатна бройка

   

  Място на работа: "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2", гр. Бургас, кв. "Меден рудник", ул. "Кооператор №33.

              Характер на работата: оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата/младежите, настанени в "Център за на станяване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и отдели; установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на детето/младежа. Води  и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата/младежите, според изискванията на действащата  нормативна уредба. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата/младежите. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на детето/младежа.

 

Работно време - 4 часа дневно при 5-дневна работна седмица.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността -  360 (триста и шестдесет) лв.

 

Допълнителна информация:

Вид и основание на трудовото правоотношение: трудов договор за допълнителен труд при същия работодател на основание чл. 111 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3, сключен за заместване на отсъстващ служител.

 

Забележка: предвид разположението, сходството в характера на работа, съседното разположение на двете услуги и работното време, лицето, избрано за социален работник по позиция 1, следва да изпълнява длъжността на основен трудов договор с работодател "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1". При желание същевременно да изпълнява длъжността по позиция 2, това следва да се извърши по договор за допълнителен труд с работодател "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2".

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжностите по позиция 1 и позиция 2:

 • образователно-квалификационна степен - висше, степен "Бакалавър";

 • специалности: "Социални дейности", "Социална педагогика", "Специална педагогика" и други в социалната сфера;

 • професионален опит: не се изисква.

Да познава следните нормативни и поднормативни актове:

 • Закон за социално подпомагане

 • Закон за закрила на детето

 • Правилник за прилагане на закон за социално подпомагане

 • Правилник за прилагане на закон за закрила на детето

 • Методика за работа в "ЦНСТ"

Допълнителни изисквания: много добра компютърна грамотност, умения за работа с деца и младежи, творчески интереси, умения за работа в екип.

 

Процедурата по подбор ще се проведе на 2 етапа: 

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;

 • събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • заявление по образец до Управителя на ЦНСТДМ 1 и 2 със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;

 • автобиография;

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

   

Място и срок за подаване на документите:

"Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 2" -гр. Бургас, кв. "Меден рудник", ул. "Кооператор" № 33, при управителя, от 09.00ч. до 17.00 ч., в срок до 31.05.2019 г.

Телефон за контакти: 0879/656618

            * Документите могат да се подават на място или чрез препоръчана поща с обратна разписка.

 

 

 

Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

Община Бургас   

 

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 692 последна промяна: 16:06:57, 16 май 2019