ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: "старши експерт" в дирекция “Икономика и стопански дейности” при Общинска администрация на Община Бургас

понеделник, 03 юни 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1425/03.06.2019 год.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

 

старши експерт

в дирекция "Икономика и стопански дейности"

 

при Общинска администрация на Община Бургас

 

           * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • степен на образование -бакалавър ;

 • професионален опит - 1 година;

 • ранг - V младши.

             * Допълнителни изисквания:

                 Да познава Търговския закон; Закона за счетоводството; Закона за концесиите; Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Бургас;

               Да притежава компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;

               Предпочитани специалности : Икономика, Финанси, Мениджмънт или други икономически специалности.

              * Начинът за провеждане на конкурса е решаване на тест, и интервю с кандидатите.                      

              * Размер на основна заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията - в диапазона от 600 лв. до 1700 лв.

              * Необходими документи за кандидатстване:

             - заявление по образец - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

             - декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

             -  копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

             - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит или ранг - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

             * Място и срок за подаване на документите:

  Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

                 Краен срок за подаване на документи - до 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

   

             * Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

              Официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

   

             * Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

         

      

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас                  

   

   

   

   

   

   

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 548 последна промяна: 15:55:49, 03 юни 2019