ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „главен експерт“ в отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура" към дирекция „Устройство на територията“ при Общинска администрация на Община Бургас

сряда, 05 юни 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 1468/05.06.2019 г.

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността:

"главен експерт" в отдел "Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура"

към дирекция "Устройство на територията"

при Общинска администрация на Община Бургас.

 

          * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 • степен на образование -бакалавър ;

 • професионален опит - 2 години;

 • ранг - ІV младши.

         * Допълнителни изисквания:

   Предпочитана специалност - Архитектура

   Придобита квалификация : Архитект;

             Да притежава: Удостоверение за ППП по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

             Да познава: ЗУТ, Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и подзаконовите им актове.

            Да има компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;

          * Начин за провеждане на конкурса:     

             - решаване на тест;

             - интервю.    

         * Размер на основна заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията - в диапазона от 605 лв. до 1800 лв.

         * Необходими документи за кандидатстване:

             -  заявление по образец - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

             -   декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

             - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност.

             - Удостоверение за ППП по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

             - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

        * Място и срок за подаване на документите:

  Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

            Краен срок за подаване на документи - до 10 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

        * Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

   официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

   

           * Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

              

   

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас                

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 617 последна промяна: 15:48:27, 04 юли 2019