ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ"

сряда, 03 юли 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОБЩИНА  БУРГАС

ул. Александровска" № 26

 

         На основание чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 28, ал. 6 и § 1 от Закона за културното наследство и Заповед № 1770/02.07.2019 г. на Кмета на Община Бургас

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  "ДИРЕКТОР" НА БУРГАСКА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ "ПЕТКО ЗАДГОРСКИ"

                                   Конкурсът се провежда при следните условия:

 

Място на работа Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски" - гр. Бургас.

Характер на работата - организация, ръководство и контрол на цялостната работа в галерията. Правоотношението с Директора на галерията е срочно за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 

І. Изисквания за длъжността:

Минимални изисквания:

 1. Образование - висше; образователно-квалификационна степен "магистър";

 2. Професионално направление  - теория на изкуствата, изобразително изкуство,;

 3. Професионален опит - 3 години професионален опит в съответното професионално направление;

 1. Да притежава управленски компетенции, мениджърски умения, организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.
 2. Да познава националното законодателство в областта на културата и културното наследство, както и международните договори в тази област.

Специфични изисквания, които се считат като предимство при оценката от конкурса:

 1. Присъдени научни степени и звания.

 2. Професионален опит в областта на опазването и представянето на културното наследство.

 1. Участие в разработването и реализацията на програми и проекти
 2. Чуждоезикова подготовка
 3. Компютърна грамотност

ІI. Начин на провеждане на конкурса

 1. Защита на концепция за дейността и развитието на Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски"  за период от 5 /пет/ години, подробно разработена за първата от тях.

 2. Събеседване

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса

 1. заявление за участие /по образец/;

 1. професионална автобиография;

3. документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността;

4.   документ, удостоверяващ трудовия стаж на кандидата;

5.  документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

6. документ за самоличност / копие /.

7. свидетелство за съдимост.

8. други документи, удостоверяващи наличието на специфични изисквания, посочени в обявлението.

9. концепция за развитието и дейността на Бургаска художествена галерия "Петко Задгорски";

Изисквания към концепцията:

Концепцията по раздел III, т. 9  се представя в 8  екземпляра, подписани от кандидата, в запечатани и не надписани пликове, в обем не повече от пет страници и съдържа:

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на галерията, основни проблеми на функционирането и;

 б) тенденции и възможности за развитието на галерията, като културен институт и мястото му в галерийната мрежа;

 в)определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на галерията, пътищата за постигането им.;

 г) мерки за реализиране на конкретните цели и проекти, свързани с управлението, опазването и представянето на галерийните фондове, научно-изследователската, образователната и познавателната дейност на галерията;

д) етапи на реализация на концепцията;

Концепцията за развитието на културния институт да обхваща период от 5 години, като е подробно разработена за първата от тях.

 

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

- Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Бургас-ул. "Александровска"  № 26  в  срок 30 дни от датата на публикуване на обявата в централен и местен ежедневник, в сайта на Община Бургас и на специализираният сайт за търсене на работа - jobs.bg.

 

V. Други условия.

- при подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност;

- допуснатите до конкурса кандидати ще бъдат уведомени писмено за датата, часа на започване и мястото за неговото провеждане в 3/три/ дневен срок след разглеждане на документите. Информират се и недопуснатите кандидати, с мотиви за това. В 7 /седем/ дневен срок те могат да направят възражение пред работодателя.

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 261 последна промяна: 11:41:25, 03 юли 2019