ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧ" - 1 щатна бройка в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/

понеделник, 08 юли 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

О Б Щ И Н А    Б У Р Г А С

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ

8005 Бургас , област Бургас, ж-к. "Славейков" бл.63, вх.7, ет.5  тел. 0879 65 66 25

e-mail: tgicheva@abv.bg

  КЪМ

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността "ДЕТЕГЛЕДАЧ" - 1 щатна  бройка

Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания                 /ЦНСТДБУ/

Адрес:  Гр. Бургас, к-с,,Славейков", бл. 63, вх. 7, ет. 5

Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга ,,Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания"; осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия в помещенията в ЦНСТДБУ; помага на децата при сервиране  и отсервиране на храната и измиването на  съдовете след хранене; съдейства при изграждане на здравно-хигиенни, културни и трудови умения и навици у децата и ги подпомага за осъзнаване правата и задълженията им; придружава децата при извеждането им навън, до училище, лекар, културни мероприятия и др.; по време на нощни смени извършва непрекъснато наблюдение над децата.

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - завършено средно образование
 • професионалният опит - не се изисква

Допълнителни и специфични изисквания:

 • Умения и подход за работа с деца от 3 до 18 ако учат и до 20 години

 • Комуникативност

 • Mобилност

 • Отговорност

 • Мотивация

 • Социални и организаторски умения

 • Умения за работа в екип.

Вид на правоотношението: Длъжността се заема чрез сключване на безсрочен трудов договор, на основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда.

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 580 (петстотин и осемдесет) лв.

Допълнителни възнаграждения: за трудов стаж и професионален опит; нощен, извънреден и празничен труд, ако е приложимо.

Работно време - пълно работно време, по график, при сумирано изчисляване на работното време, със съботни, неделни, нощни и празнични смени.

Начин за провеждане подбора на кандидатите:

 •  подбор по документи;
 •  събеседване;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление свободен текст със задължително посочени адрес за кореспонденция, имейл адрес и телефонен номер на кандидата, адресирано до Управителя на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/

 • професионална автобиография

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, ако е приложимо - трудова книжка, осигурителна книжка и др.

Място и срок за подаване на документите:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/, с адрес, гр. Бургас, ж.к. ,,Славейков", бл. 63, вх. 7, ет. 5, след предварителна уговорка по телефона. в срок до 19.07.2019 г.

За контакти  0879/656625 - Тинка Гичева, Управител.

 

 • Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора:

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания/ЦНСТДБУ/,

гр. Бургас, ж.к. ,,Славейков", бл. 63, вх. 7, ет. 5, десен

Забележка:  Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап на подбора.

 

 

 

МАЯ КАЗАНДЖИЕВА

Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

Община Бургас

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 304 последна промяна: 09:40:57, 08 юли 2019