ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Социален работник“ на пълен работен ден в ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

сряда, 21 август 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

ОБЩИНА   БУРГАС

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

за длъжността "Социален работник"

на пълен работен ден

в ЦЕНТЪР  ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

 

 

Работно място: Център за работа с деца на улицата, гр. Бургас, ул. «Сан Стефано» № 32 /ЦРДУ/

 

Работно време: пълно работно време - 8 часа дневно при пет-дневна работна седмица.

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 735 (седемстотин тридесет и пет) лв.

 

Кратко описание на длъжността:

Организира приемането, предоставянето и приключването на социална услуга "Дневна грижа" на децата, насочени от отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Бургас. Провежда ежедневна социална работа с децата и техните родители по домовете им в кв. "Победа" и кв. "Горно Езерово" и ЦРДУ. Участва при осигуряване на базовите потребности на децата в ЦРДУ, провеждане на образователни и ограмотяващи занимания, дейности за придобиване на умения за самостоятелен живот, в развиването на клубовете и ателиетата по интереси и др. Води личните досиета на децата и поддържа ежемесечни работни взаимоотношения с водещите на случаи в отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Бургас.

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - бакалавър, магистър;

 • специалност - "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социално консултиране"

 • професионалният опит е предимство.

Допълнителни и специфични изисквания:

 • компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, архивиращи програми;

 • Умения за работа с деца в риск и техните семейства.

 • Умения за работа с деца и лица от различни етнически общности.

 • Умения за работа в екип.

Начин за провеждане подбора на кандидати:  

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;

 • събеседване.   

На одобреното лице ще бъде предложен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1 от Кодекса на труда с шестмесечен изпитателен срок.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободен текст до Управителя на ЦРДУ със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;

 • Автобиография/ CV;

 • Мотивационно писмо до Управителя на Център за работа с деца на улицата- Община Бургас;

 • Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит -  трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично в Център за работа с деца на улицата, гр. Бургас, ул."Сан Стефано" № 32от 8,30 до 17,00 часа в работни дни, в срок до 13.09.2019 г.

За контакти 056/83-13-36; 0879/65-66-30 - Таня Колева, Управител.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора:

Информационното табло на сградата на Център за работа с деца на улицата- Община Бургас.

            

        

 

 

МАЯ КАЗАНДЖИЕВА

ДИРЕКТОР

НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ"

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 651 последна промяна: 11:51:07, 21 август 2019