ОБЯВА по Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C01 от 10.06.2019 г. за проект "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас“ по процедура ВG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възра

вторник, 27 август 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C01 от 10.06.2019 г. за проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура ВG05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M90P001-2.040-0051-C01  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор.

 

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

 1. Работодател: Община Бургас

 2. Място на работа: Община Бургас и домовете на потребителите на социални услуги.

 3. Характер на работата: Предоставяне на услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за следните длъжности:

 • Медицинска сестра - 10 броя

 • Психолог - 1 брой

 • Рехабилитатор - 2 броя

 • Домашен санитар - 15 броя

   

  Характер на работата:

   

 • Медицинска сестра: Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
  Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
  Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването "Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания"; Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите; Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите; Изпълнява и мониторинг на всички предоставяни услуги в рамките на Проекта съвместно със социалния работник. Участва в мобилната работа на екипа. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

   

 • Психолог: Извършване на психологически консултации на потребителите, получаващи интегрирани здравно-социални услуги. Участва в изработването на оценки и индивидуални планове на потребителите; Участва в мобилната работа на екипа. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

   

 • Рехабилитатор: Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите и в преразглеждането им; Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда; Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки; Води необходимата документация и отчетност; Участва в мобилната работа на екипа; Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

   

   

 • Домашен санитар: Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график; Съдейства за изготвянето на месечни графици по предоставяне на услугата; Предоставяне на услуги за удовлетворяване на хигиенно-битови потребности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, помощ при поддържане на личната хигиена, придружаване извън дома, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.
  Отговаря за изпълнението на заложените дейности в индивидуалните планове и следи за тяхната актуализация при необходимост;

   

   

 1. Срок за предоставяне на услугата: до 10.10.2020 г.

 2. Изисквания за заемане на длъжностите:

   

  За длъжност медицинска сестра:

 • Завършено медицинско образование;

 • Образователно-квалификационна степен - "специалист"/"бакалавър"

 • Специалност - мед. сестра, акушерка, фелдшер;

 • Професионален опит - 1 година;

 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

За длъжността "психолог":

 •   Образование - висше, степен: бакалавър, магистър; специалност: "Психология", "Социално-психологическо консултиране";

 • Условия за стаж по специалността - не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;

 • Владеене на Microsoft Office; Internet - счита се за предимство;

 • Нагласи за работа с хора с увреждания и взаимодействие с различни институции;

 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

  За длъжността "рехабилитатор":

 • Завършено висше/полувисше образование;

 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";

 • Специалност - Рехабилитация/Кинезитерапия;

 • Професионален опит - минимум 1 /една/ година по специалността;

 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

За длъжността "домашен санитар":

 • Минимална образователна степен - основно образование;

 • Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

 • Трудов стаж - не се изисква;

 • Желание, готовност и мотивация за работа с лица от целевите групи - хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

   

  КАНДИДАТИТЕ ЗА ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТИ МОГАТ ДА БЪДАТ КАКТО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, ТАКА И РАБОТЕЩИ ИЛИ ПЕНСИОНИРАНИ ЛИЦА.

   

 1. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка на допустимостта на кандидатите по документи;

 • Провеждане на интервю.

  На информационното табло в Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №  20, както и на сайта на община Бургас, ще бъдат съобщени резултатите от двата етапа при провеждане на подбора.

              След подбора, одобрените кандидати ще бъдат назначени на трудов договор или на граждански договор, в случай, че вторият вариант е по-удачен за самия кандидат.

   

 1. Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец - за всички длъжности;

 • Автобиография по образец - за всички длъжности;

 • Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;

 • Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, актуален трудов договор за работещи в момента лица, Образец УП-3 и др., ако е приложимо -при започване на работа.

 • Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.

 • Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

   

                          Образци на заявления за кандидатстване могат да се получат в Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" № 20 или да се изтеглят от сайта на Община Бургас:  www.burgas.bg,  раздел "Социални дейности и трудова заетост", Патронажна грижа.

               Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.30 ч. в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, в срок до 13.09.2019 г.

   

  За информация: 056/841149; 056/813464; 0879656636;

  Лице за контакти: Мая Казанджиева, Даниел Борисов, Красимира Миндова

   

   

   

   

  МАЯ КАЗАНДЖИЕВА

  ДИРЕКТОР

  НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ"

   

 

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1151 последна промяна: 09:53:30, 30 август 2019