ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР)

вторник, 08 октомври 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

"Защитено жилище за лица с психични разстройства"

 

гр. БУРГАС

 

КЪМ

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка

Място на работа: Защитено жилище за лица с психични разстройства (ЗЖЛПР)

Адрес:  Гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник", ул."Кооператор" № 32

Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга; осъществява връзките със системата от услуги в общността; отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата; участва в екипни срещи за идентифициране на проблем и работа по преодоляването му; подпомага вземането на самостоятелно решение, съобразно индивидуалните възможности на потребителите в социалната услуга; подпомага придобиването на нови умения, навици, осмисляне и организиране на свободното време, подобряване на комуникативните умения; подпомага цялостното развитие на потребителите и уменията им за справяне в извънредни ситуации.

Изготвяне на задължителна документация, свързана с работа по случай - специализирана оценка на потребностите на потребителите в социалната услуга и настъпили промени, индивидуален план за подкрепа, социален доклад, становища, протоколи и др. Води и съхранява задължителна документация и отчетност.

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - бакалавър или магистър "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социално консултиране" и други в социалната сфера
 • професионалният опит се счита за предимство.

 

Допълнителни и специфични изисквания:

 • Умения и подход за работа с психично болни лица

 • Комуникативни и организационни умения

 • Способност за работа под напрежение

 • Умения за подкрепа и овластяване на потребителите

 • Умения за работа с хора

 • Умения за работа в екип, адаптивност и психологическа нагласа за работа с потребителите

 • Енергичен, принципен, с чувство за отговорност

 • Добри компютърни умения: MS Office, Windows;

Вид на правоотношението: срочен трудов договор до завръщане на отсъстващия служител, на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 660 (шестстотин и шестдесет) лв.

Допълнителни възнаграждения: за професионален опит, ако е приложимо.

Срок на трудовия договор: до завръщане на отсъстващия служител, с четиримесечен изпитателен срок.

Работно време: пет дневна работна седмица с намалено работно време 7 часа, на дневни смени (първа и втора) по график, в рамките на часовия интервал от 07:00 ч. до 19:00 ч.

Начин за провеждане подбора на кандидатите:

 •  подбор по документи;
 •  събеседване;

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление по образец до Управителя на ЗЖЛПР със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;

 • професионална автобиография;

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит, ако е приложимо - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

Място и срок за подаване на документите:

 • Защитено жилище за лица с психични разстройства, с адрес, гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник", ул."Кооператор" № 32, от 8,00 до 18,00 ч. в срок до 22.10.2019 г.

За контакти 056 504 087; 0887 984 422 - Йоана Николова, Управител.

 

 • Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез препоръчано писмо с обратна разписка.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора:

Защитено жилище за лица с психични разстройства, гр. Бургас, ж.к. ,,Меден рудник", ул."Кооператор"№ 32.

 

Забележка:Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап на подбора.

 

 

 

МАЯ КАЗАНДЖИЕВА

Директор на дирекция "Социални дейности, здравеопазване и спорт"

Община Бургас

 

 

 

Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 250 последна промяна: 09:26:23, 08 октомври 2019