Община Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за длъжността „Домашен санитар“ по проект: BG05M90P001-2.040-0051-C02

понеделник, 11 ноември 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 от 10.06.2019г. за проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,

 

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на кандидати за длъжността "Домашен санитар" по проект: BG05M90P001-2.040-0051-C02  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" за предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда.

 

 • Информация за провеждане на процедура за подбор на кандидати за длъжността "Домашен санитар" - 10 броя:

   

  1. Работодател: Община Бургас

  2. Място на работа: Община Бургас и домовете на потребителите на здравно-социални услуги.

  3. Характер на работата:

  Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график; Съдейства за изготвянето на месечни графици по предоставяне на услугата; Предоставяне на услуги за удовлетворяване на хигиенно-битови потребности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, помощ при поддържане на личната хигиена, придружаване извън дома, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. Участва в мобилната работа на екипа като презентира предлаганите услуги по проекта; Отговаря за изпълнението на заложените дейности в индивидуалните планове и следи за тяхната актуализация при необходимост;

  Работи в посока за подобряване на социалния статус на потребителите.

  4. Изисквания за заемане на длъжността:

 • Минимална образователна степен - основно образование;

 • Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

 • Трудов стаж - не се изисква.

 • Желание, готовност и мотивация за работа с лица от целевите групи - хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

  КАНДИДАТИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ КАКТО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, ТАКА И РАБОТЕЩИ ИЛИ ПЕНСИОНИРАНИ ЛИЦА.

   

 1. Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец;

 • Автобиография по образец;

 • Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;

 • Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, актуален трудов договор за работещи в момента лица, Образец УП-3 и др., ако е приложимо - при започване на работа;

 • Документ за самоличност за справка /при започване на работа/;

 • Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

   

 1. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка на допустимостта на кандидатите по документи;

 • Провеждане на интервю.

   

  На информационното табло в Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №  20, както и на сайта на община Бургас, ще бъдат съобщени резултатите от двата етапа при провеждане на подбора.

   

 1. След подбора, одобрените кандидати ще бъдат назначени на срочен трудов договор, със срок на предоставяне на услугата до 10.10.2020 г.

   

  Образци на документи за кандидатстване могат да се получат в Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №  20 или да се изтеглят от сайта на Община Бургас:  www.burgas.bg,  раздел "Социални дейности и трудова заетост", Патронажна грижа.

   

  Документи за кандидатстване ще се приемат  в деловодството на Община Бургас,

   на адрес: ул."Александровска" № 26, в срок  до 29.11.2019 г. включително.

   

  За информация: 056/907-413; 056/81-34-64

   

   

Д-Р ЛОРИС МАНУЕЛЯН

Заместник- кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт"

Община Бургас

 

 


 

Файлове и ресурси


Последни новини

ОБЯВА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Обява на ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 481 последна промяна: 16:44:11, 11 ноември 2019