Обява за прием на документи за подбор на персонал по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“

понеделник, 09 декември 2019
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал по проект BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас": за предоставяне социална услуга Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки и множествени увреждания и техните семейства" във връзка с утвърдена процедура за подбор.

 

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

 

 1. Работодател: Община Бургас

   

 2. Място на работа: Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки и множествени увреждания и техните семейства", гр. Бургас, Приморски парк.

   

 3. Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за следните длъжности:

  Директор - 1 работно място; Социален работник - 1 работно място, Медицинска сестра - 1 работно място, Трудотерапевт - 1 работно място, Логопед - 1 работно място, Рехабилитатор - 2 работни места, Психолог - 1 работно място, Детегледач - 2 работни места, Социален асистент - 1 работно място, хигиенист - 1 работно място.

   

  Характер на работата:

 •  Директор - Организира, ръководи и контролира на дейността на "Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки и множествени увреждания и техните семейства", Община Бургас в съответствие с действащото законодателство. Разработва бюджета и упражнява контрол върху утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата.

 • Социален работник - Проучва индивидуалните особености и потребности на клиентите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните планове, Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра; Участва във всички дейности във връзка с цялостната подкрепа на потребителите, настойници, роднини; Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред; Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО;

 •  Медицинска сестра - Осъществява медицински прегледи на клиентите и следи общото здравословно състояние на децата и младежите в Центъра. Сътрудничи си с други медицински специалисти. Контролира приема на лекарствени продукти и наблюдава реакцията на организма от лечението, помага и контролира работата па обслужващия персонал. Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите;

 • Трудотерапевт - Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки клиент. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график.

 • Логопед - Участва в изготвянето на индивидуалните планове за подкрепа на клиенттие, като прави регулярна диагностика и оценяване на комуникативните нарушения и дава предложения за подходящи начини за осъществяване на индивидуална подкрепа; Прилага иновативни корекционни методи и техники за работа с клиентите за повишаване на комуникативността им; Оказва методологическа подкрепа на екипа и семействата по отношение на успешна вербална и невербална комуникация;

 • Рехабилитатор: Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите и в преразглеждането; Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за подобряване състоянието на децата и младежите; Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки; Води необходимата документация и отчетност; Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

 •  Психолог - Изработва оценки за възможностите на клиентите; Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; Работи индивидуално и групово с клиенти, Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността на Центъра.

 • Детегледач - Активно участва в обгрижването на потребителите ползващи социалната услуга; Отговорен е за задоволяване на базовите потребности на потребителите - хранене, облекло, санитарно-хигиенни нужди, личен тоалет, преобличане и др. Подпомага членовете на екипа при организиране и провеждане на мероприятия, разходки, развлечения извън Центъра.

 • Социален асистент - Съдейства на децата и младежите да развиват умения и да натрупват знания, насърчава ги в самостоятелно мислене и създава възможности за самостоятелно вземане на решения. умения за независим живот и повишаване на личностната, социалната и гражданската култура и компетентност на децата и младежите. Подпомага членовете на екипа при организиране и провеждане на мероприятия, разходки, развлечения извън Центъра.

 • Хигиенист - Извършва всички дейности, свързани с поддържането на реда и чистотата в работните и битовите помещения, дворното място, фасадите и оградите около сградата; Извършва редовно и качествено почистване и дезинфекция на помещенията, за които отговаря

   

   

   

   

 1. Изисквания за заемане на длъжностите:

   

  За длъжност - Директор

 • Образование - висше, степен: бакалавър, магистър; специалност: "Социални дейности", "Психология", "Социално-психологическо консултиране";
 • Условия за стаж по специалността - не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;

 • Владеене на Microsoft Office; Internet - счита се за предимство;

 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;

 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

  За длъжност - Социален работник

 • Образование - висше, степен: бакалавър, магистър; специалност: "Социални дейности", "Социално-психологическо консултиране", "Социална педагогика";
 • Условия за стаж по специалността - не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;

 • Владеене на Microsoft Office; Internet - счита се за предимство;

 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;

 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

  За длъжност - Медицинска сестра:

 • Завършено медицинско образование;

 • Образователно-квалификационна степен - "специалист"/"бакалавър"

 • Специалност - мед. сестра, акушерка, фелдшер;

 • Професионален опит - 1 година;

 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

За длъжност - Трудотерапевт:

 • Завършено висше/полувисше образование;

 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";

 • Специалност - Изобразително изкуство, Педагогически науки, Специална педагогика и Социални дейности;

 • Професионален опит - не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;

 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

За длъжност - Логопед

 • Завършено висше образование;

 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";

 • Специалност - Логопедия;

 • Професионален опит - минимум 1 /една/ година по специалността;

 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

   

  За длъжност - Рехабилитатор

 • Завършено висше/полувисше образование;

 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";

 • Специалност - Рехабилитация/Кинезитерапия;

 • Професионален опит - минимум 1 /една/ година по специалността;

 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

   

  За длъжност - Психолог

 • Завършено висше/полувисше образование;

 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";

 • Специалност - Психология;

 • Професионален опит - минимум 1 /една/ година по специалността;

 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

   

  За длъжност - Детегледач

 • Минимална образователна степен - средно образование;

 • Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

 • Трудов стаж - не се изисква.

 

За длъжност - Социален асистент

 • Минимална образователна степен - средно образование;

 • Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна    сфера е предимство;

 • Трудов стаж - не се изисква.

 

За длъжност - Хигиенист

 • Минимална образователна степен - основно образование;

 • Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;

 • Трудов стаж - не се изисква.

   

 1. Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец - за всички длъжности;

 • Автобиография по образец - за всички длъжности;

 • Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

 • Документ доказващ професионален опит /трудова или служебна книжка, договор и т.н./ /при започване на работа/.

 • Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.

 • Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

 1. Срок за предоставяне на услугата -  от 01.01.2020 г. до 31.12.2023 г.

 2. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка по документи;

 • Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

   

   

 • Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения

         официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

 • Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

         Документи за кандидатстване ще се приемат в срок до 18.12.2019 г.

 

За информация: 056/907-413; 056/907472

Лице за контакти:

Адриана Христова - Началник отдел "Социални дейности, здравеопазване и програми"

Зорница Йорданова - Старши експерт "Социални дейности, здравеопазване и програми"

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Заместник- кмет "Здравеопазване, социални дейности и спорт"

Община Бургас, съгласно заповед 3716/02.02.2019 г.

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

ОБЯВА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

ОБЯВА НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Обява на ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1362 последна промяна: 09:18:50, 09 декември 2019