ОБЯВА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „Психолог“ – в Център за обществена подкрепа – 1 бр. щатна бройка

понеделник, 13 януари 2020
Публикувано от: Атанас Сиреков

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

 

набира

кандидати за работа за 

следнАтА позициЯ:

 

 

"Психолог" - в Център за обществена подкрепа - 1 бр. щатна бройка

 

Място на работа: Център за обществена подкрепа, адрес: гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", ул. "Дрин" № 9.

 

Характер на работата: Консултиране на деца в риск: жертва на насилие, загубили значим възрастен, с поведенчески и емоционални проблеми. Основна цел на психологическата работа с деца е адекватно обговаряне на наличната семейна ситуация, предоставяне на пространство за преработване на емоционални, травматични за детето ситуации, подобряване на контакта на детето с родителите. Индивидуално психологично консултиране с децата и родителите насочено към идентифициране и интерпретация на несъзнавани конфликти с цел преодоляването им; консултиране по посока придружаване в процеса на преминаване през кризи на развитието и консултиране, ориентирано към възприемане на ефективни родителски стратегии за взаимодействие с подрастващите. Изготвяне на задължителна документация свързана с работа по случай - специализирана оценка, индивидуален план за предоставяне на услуги, социален доклад, становище и др. Участва в изготвянето и провеждането на обучителни програми и тренинги  (самостоятелно или в екип).

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

- висше образование - степен бакалавър или магистър "Психология";

- нагласа за работа с уязвими групи;

- трудов стаж и опит по специалността - 6 месеца;

- компютърна грамотност (работа с Microsoft Office);

- комуникативност;

- мотивация за работа в екип.

 

Допълнителни и специфични изисквания: опит и допълнителни квалификации и курсове се считат за предимство;

 

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 730 (седемстотин и тридесет) лева.

 

Работно време -пълно работно време, работно време 8 /осем/ часа при 5 /пет/ дневна работна седмица.

 

Предлагаме:

- вътрешно въвеждащо обучение;

- ясно регламентирани трудови правоотношения;

- възможност за развитие и участие в надграждащи обучения;

- работа в динамичен екип.

 

Процедурата по подбор ще се проведе на 2 етапа: 

  • оценка на допустимост на кандидатите по документи;

  • събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

  • заявление в свободен текст до Управителя на ЦОП със задължително посочени и четливо изписани адрес за кореспонденция, актуален телефонен номер и активен имейл адрес на кандидата;

  • автобиография/ CV

  • мотивационно писмо

  • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

  • копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит-  трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др., ако е приложимо.

     

Място и срок за подаване на документите:

Център за обществена подкрепа, адрес: гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", ул. "Дрин" № 9, от 08.30 ч. до 17.00 ч. до 31.01.2020 г.

Телефон за контакти: 056/53-04-05.

Забележка: 1) Списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора ще се изнасят на информационното табло на сградата на Център за обществена подкрепа, гр. Бургас, к-с "Братя Миладинови", ул. "Дрин" № 9.

                     2) Всеки кандидат ще бъде уведомен на посочения от него имейл адрес относно допускането/недопускането до събеседване, датата и часа на провеждане на събеседването и крайния резултат от извършения подбор за обявената позиция.

 

 

 

 

Адриана Христова

Началник отдел СДЗП

 

 

 

Последни новини

ОБЯВА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 680 последна промяна: 16:51:19, 14 януари 2020