ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА « ГЛАВЕН АРХИТЕКТ» ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

сряда, 15 януари 2020
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

ул. "Александровска" № 26

на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 5, ал. 2 от закона за устройство на територията и Заповед № 84/14.01.2020 година на Кмета на Община Бургас

 

ОБЯВЯВА 

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА « ГЛАВЕН АРХИТЕКТ»

ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

1. Кратко описание на длъжността:

Длъжността «Главен архитект» в структурата на Общинска администрация - Бургас, дефинирана в чл. 7, ал. 12 от НПКДА е свързана с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на съответната територия, координиране и контролиране дейността на звената, създадени в Общинска администрация Бургас за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията и издаване на административни актове съобразно правомощията, предоставени му по Закона за устройство на територията.

 

 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1.  
  1.  Образование висше, с образователно-квалификационна степен - магистър;

  2.  Област на висшето образование- "Технически науки", професионално направление  "Архитектура, строителство и геодезия", специалност "Архитектура";

  3.  Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ, а именно- 2 години, като служител по трудов договор с проектантска правоспособност или 4 години, като проектант на свободна практика или като служител по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование;

  4.  Професионален опит - 5 години в сферата на проектирането и строителството;

  5.  Да отговяра на изискванията на чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда. При сключване на трудов договор с избрания кандидат, той подписва декларация за липса на тези обстоятелства, а именно:

    

   Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което:

   1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

   2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

   3. е народен представител;

   4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

   5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

   Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, за което не получава възнаграждение, освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия.

3. Необходими компетентности:

 1.  Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове при изпълнение на задачите в рамките на тази длъжност;

 2.  Способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на поставените задачи, разработване на документи, становища по въпроси, свързани с естеството на заеманата длъжност, съгласно изискванията и задължанията по длъжностна характеристика;

 3.  Познаване целите на администрацията

 4.  Аналитична компетентност

 5.  Ориентация към резултата

 6.  Работа в екип

 7.  Комуникативна компетентност

 8.  Професионална компетентност

   

  4.  Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие:

  4.1. Заявление за участие в конкурс до Кмета на Община Бургас - по образец;

  4.2. Професионална автобиография;

  4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

  4.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит;

  4.5. Копие на документ за придобита пълна проектантска правоспособност /при наличие/;

  4.6. Копия на документи за допълнителни квалификации - при наличие на такива;

   

  5. Начин за провеждане на конкурса:     

  5.1. Допускане по документи;

  5.2. Писмен изпит - тест

  5.3. Представяне на писмена разработка на тема: "Концепция за пространствено и устройствено развитие и мерки за  планиране за гарантиране на бъдещото развитие на територията на Община Бургас" във формат избран от кандидата и интервю;

  Писмената разработка се представя от кандидатите в запечатан непрозрачен плик - голям формат, на който са написани: темата на разработката и наименованието на конкурса в 7 екземпляра за всеки член от комисията.

   

  Концепцията следва да съдържа минимум:

   

 • Диагноза и Анализ на съществуващото положение-изводи и  проблематика.

  -  Визия с отчитане на  приоритети, мерки за постигане на резултати съгласно изведените от прогнозата резултати  и идентифициране на   перспективи за постигането им   в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

  -  Аналитичност и иновативност в контекста на прогнозата.

  - Необходими и адекватни мерки и икономическа обоснованост за постигане на целите

  -   Нормативна рамка и законови изисквания за постигане на целите

  6. Етапи на конкурсната процедура:

  I етап - по допускане на кандидатите до конкурс

  След изтичане на срока за подаване на документи от кандидатите, тричленна комисия по допускането по документи по чл. 93 КТ, чиито членове се определят с нарочна заповед на кмета на община Бургас, се запознава с всяко постъпило заявление и с приложенията към него. Комисията преценява дали са налице всички изискуеми  необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Когато няма допуснати кандидати, конкурсната процедура се прекратява.

  Заседанията на комисията се свикват от председателя ѝ. Комисията взема решения с обикновено мнозинство. Решенията се отразяват в протокол, който се подписва от всички присъствали членове.

  Комисията взема мотивирано писмено решение (с протокол от заседание) за допускане и недопускане на кандидатите и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. За всеки недопуснат кандидат се посочват и основанията за недопускане. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и насрочената дата, час и място за провеждане на конкурса, се обявяват най-късно на седмия ден от крайната дата за подаване на документите за участие на интернет страницата на община Бургас - www.burgas.bg, секция "Кариери". На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред кмета на община Бургас, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. Жалбата срещу недопускането до обявения конкурс не спира неговото провеждане. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса в следващия етап.

  II етап - по провеждане на конкурса

  Седем членна конкурсна комисия, назначена  по реда на чл.94 от Кодекса на труда със Заповед на Кмета, в която задължително участват представители на КАБ и САБ провежда конкурса на два етапа: тест и защита на писмената разработка на тема: "Концепция за пространствено и устройствено развитие и мерки за планиране за гарантиране на бъдещото развитие на територията на Община Бургас" и интервю;

   

  А/   Тестът се разработва от Конкурсната комисия в три варианта и включва въпроси, насочени основно към проверка на професионалната компетентност на кандидата, както и компетентността му, свързана с устройството и функционирането на общинската администрация. Тестът се състои от 20 затворени въпроса с възможен само един верен отговор. Всеки верен отговор носи една точка. Време за решаване на теста - 30 минути. Не се разрешава ползването на източници (нормативни актове и др.).

  След обявяване на началото на провеждането на конкурса в етап-тест един от кандидатите изтегля чрез жребий един от вариантите на тест и го обявява на всички кандидати. Конкурсната комисия осигурява листове, подпечатани с печата на Община Бургас, за решаването на теста. В плик - малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име. Писмените работи се поставят в плик - голям формат, а отварянето на плика - малък формат, става след като тестът е оценен от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

  Б/   Представяне на писмена разработка на тема:  "Концепция за пространствено и устройствено развитие и мерки за планиране за гарантиране на бъдещето развитие на територията на Община Бургас" във формат избран от кандидата и интервю;

  Критерии за преценка на писмената разработка на тема:  "Концепция за пространствено и устройствено развитие и мерки за  планиране за гарантиране на бъдещото развитие на територията на Община Бургас   :

  • Пълнота и реалистичност на Диагноза и Анализ на съществуващото положение-изводи и проблематика .
  • Съответствие и обвързаност с приоритетите и перспективите за развитие на общината, очертани с действащи нормативни и стратегически документи .
  • степен на Аналитичност и иновативност в изведените приоритети и перспективите за развитие.
  • Финансово-икономическа обоснованост и реалистичност на изведените мерки за реализиране на очертаните перспективи
  • Съответствие със законовите изискванията.

  Всеки участник защитава публично концепцията си в рамките на не повече от 30 минути, като запознава конкурсната комисия в детайли с идеите си за пространствено и устройствено развитие и мерки за  планиране за гарантиране на бъдещото развитие на територията на Община Бургас.

  След представянето на концепциите всеки член на конкурсната комисията има време да се  запознае с представените писмени разработки на кандидатите, като    определя обща оценка за разработката на всеки кандидат, в съответствие с критериите за преценка по 5-степенна скала: 5 - напълно отговаря на критериите,  4 - в голяма степен отговаря на изискванията; 3 - в средна степен отговаря на изискванията; 2 - в малка степен отговаря на изискванията; 1 - не отговаря на изискванията.

  Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете на комисията, закръглена до втория знак след запетаята, умножена по две.

  Резултатът на всеки от кандидатите от теста и окончателната   оценка на концепцията, умножена по две образуват   окончателният резултат на кандидата от конкурса в първите два етапа.

  Максималният възможен резултат от двата етапа е 70 т.

   

  До участие в интервю се допуска кандидатът, чиято оценка е най-малко 50 точки. За допускането до интервю всеки допуснат кандидат се уведомява писмено.

  В/   Интервю по темите изложени в концепцията и въпроси свързани с Нормативна компетентност, Управленска компетентност; Организационна компетентност; Комуникационна компетентност;

  Интервюто се провежда поотделно с всеки от кандидатите пред Конкурсната комисия, която поставя на кандидатите въпроси еднакви за всички кандидати. Всеки член на комисията оценява кандидата с оценка от 1 до 5 по следните критерии, в съответствие с компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността:

  Нормативна компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността "главен архитект" на община);

  Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване);

  Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи);

  Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ, умения за мотивиране и убеждаване).

  Общият резултат на кандидата от всеки член на конкурсната комисия е средноаритметичната величина от преценките по обявените критерии, в съответствие с компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността. Оценките се поставят по 5-степенна скала: 5 - напълно отговаря на критериите,  4 - в голяма степен отговаря на изискванията; 3 - в средна степен отговаря на изискванията; 2 - в малка степен отговаря на изискванията; 1 - не отговаря на изискванията.

  Общият резултат на кандидата от интервюто е сбор от общия резултат на всеки член на комисията, разделен на броя на членовете на комисията. Максимален резултат от интервюто 20 точки. Резултатите се закръглят до втория знак след запетаята.

  Окончателният резултат   на всеки от кандидатите се формира от сбора на оценките по етапи, съгласно описаните условия.

  Системата за определяне на резултатите се обявява на участниците преди да започне провеждането на конкурса.

  Окончателно класиране, възникване на трудовото правоотношение и постъпване на работа:

  Въз основа на показаните резултати, комисията извършва класиране на успешно издържалите кандидати, което отразява в протокола за проведения конкурс. Протоколът се представя на кмета на общината за утвърждаване на класирането, а резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му чрез извлечение от протокола, отразяващ резултатите.

  Трудовото правоотношение възниква с кандидата, който е класиран на първо място, от деня, в който е получил съобщението за резултата. Кандидатът се уведомява, че следва да постъпи на работа в двуседмичен срок от получаването на съобщението. При уважителни причини този срок е до 3 месеца. Ако кандидатът не постъпи на работа в упоменатия срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено.

  Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа. В същия ден (на постъпването) се подписва споразумението между работодателя и служителя по чл. 107 във връзка с чл. 89 КТ.

   

  7.  Място и срок за подаване на документите:

  Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Бургас-ул. "Александровска"  № 26  в  срок 30 дни от датата на публикуване на обявата в централен или местен ежедневник, в сайта на Община Бургас.

   

  8.  Други условия

  При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

   

  9.  Оповестяване на конкурса: чрез публикуване на обявление в централен и местен ежедневник и на интернет страницата на Община Бургас.

   

              * Информация и съобщения може да намерите в  официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

           

   

   

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас

 

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

ОБЯВА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 3191 последна промяна: 16:48:45, 30 януари 2020