ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «МЛАДШИ ЕКСПЕРТ» В ДИРЕКЦИЯ «ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ» ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 27 януари 2020
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

ул. "Александровска" № 26

 

На основание чл. 44 ал.1 т.3 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА) и Заповед № 227/27.01.2020 година на Кмета на Община Бургас

 

ОБЯВЯВАМ:

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА «МЛАДШИ ЕКСПЕРТ»

 В ДИРЕКЦИЯ «ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ»  

ПРИ ОБЩИНА БУРГАС

1. Кратко описание на длъжността:

Длъжността «Младши експерт» в структурата на Дирекция «Икономика и стопански дейности» е свързана с осъществяването на политиките на община Бургас, свързани с развитие на ИТ сектора, дигитализация и привличане на инвеститори

 

 2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 1.  
  1.  Образование висше, с образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър;

  2.  Област на висшето образование - "Икономика", "Маркетинг", "Информационни технологии"

  3. Устно и писмено владеене на английски език,  предимство - втори западен език  

  4. Работа с word, excel, powerpoint

  5. Презентационни умения

    

   Не може да бъде сключван трудов договор за работа в държавната администрация с лице, което:

   1. би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително;

   2. е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация;

   3. е народен представител;

   4. е съветник в общински съвет - само за съответната общинска администрация;

   5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия;

   Служителят може да участва като представител на държавата или общината в органите на управление или контрол на търговските дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридическите лица, създадени със закон, в съвети, комитети, одитни комитети, комисии, работни или експертни групи, органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, за което не получава възнаграждение, освен в случаите, предвидени в Закона за публичните предприятия.

    

    

 2. Необходими компетентности:

  1.  Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове при изпълнение на задачите в рамките на тази длъжност;

  2.  Работа в екип

  3.  Комуникативна компетентност

  4.  Презентационни умения

    

   4.  Необходими документи, които следва да се представят от кандидатите за участие:

   4.1. Заявление за участие в конкурс до Кмета на Община Бургас - по образец;

   4.2. Професионална автобиография;

   4.3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

   4.4. Копия на документи за допълнителни квалификации - при наличие на такива;

    

   5. Начин за провеждане на конкурса:     

   5.1. Допускане по документи;

   5.2. Представяне на писмена разработка на тема: "Възможности за развитие на ИТ сектора в Бургас";

   5.3. Превод на текст от български на английски език.

   Писмената разработка се представя от кандидатите в запечатан непрозрачен плик - голям формат, на който са написани: темата на разработката и наименованието на конкурса в 5 екземпляра за всеки член от комисията.

    

   Концепцията следва да съдържа минимум:

    

   -  Анализ на съществуващото положение;

   -  Възможности и  приоритети;

   -  Цели и мерки за постигането им.

    

   6. Етапи на конкурсната процедура:

   I етап - по допускане на кандидатите до конкурс

   След изтичане на срока за подаване на документи от кандидатите, тричленна комисия по допускането по документи по чл. 93 КТ, чиито членове се определят с нарочна заповед на кмета на община Бургас, се запознава с всяко постъпило заявление и с приложенията към него. Комисията преценява дали са налице всички изискуеми  необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Когато няма допуснати кандидати, конкурсната процедура се прекратява.

   Заседанията на комисията се свикват от председателя ѝ. Комисията взема решения с обикновено мнозинство. Решенията се отразяват в протокол, който се подписва от всички присъствали членове.

   Комисията взема мотивирано писмено решение (с протокол от заседание) за допускане и недопускане на кандидатите и изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати. За всеки недопуснат кандидат се посочват и основанията за недопускане. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и насрочената дата, час и място за провеждане на конкурса, се обявяват най-късно на седмия ден от крайната дата за подаване на документите за участие на интернет страницата на община Бургас - www.burgas.bg, секция "Кариери". На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа. В 7-дневен срок от съобщението те могат да направят възражение пред кмета на община Бургас, който в 3-дневен срок от получаване на възражението решава въпроса окончателно. Жалбата срещу недопускането до обявения конкурс не спира неговото провеждане. На допуснатите кандидати се съобщават писмено датата, часът на започване и мястото за провеждане на конкурса в следващия етап.

    

    

   II етап - по провеждане на конкурса

   Пет членна конкурсна комисия, назначена  по реда на чл.94 от Кодекса на труда със Заповед на Кмета, провежда конкурса на два етапа: защита на писмената разработка на тема: "Възможности за развитие на ИТ сектора в Бургас", превод на текст от български на английски език и интервю;

    

   А/   Представяне на писмена разработка на тема: "Възможности за развитие на ИТ сектора в Бургас", във формат избран от кандидата и интервю;

   Критерии за преценка на писмената разработка на тема:  "Възможности за развитие на ИТ сектора в Бургас"  :

   • пълнота и реалистичност на извършения Анализ на съществуващото положение-изводи и проблематика .
   • Съответствие и обвързаност с приоритетите, политиките и перспективите за развитие на ИТ сектора в общината, очертани с действащи нормативни и стратегически документи .
   • Степен на аналитичност и иновативност в изведените приоритети и перспективи.
   • Ясно дефинирани и обосновани цели и конкретни мерки за постигането им
   • Финансово-икономическа обоснованост и реалистичност на изведените мерки

   Всеки участник защитава публично концепцията си в рамките на не повече от 30 минути, като запознава конкурсната комисия в детайли с идеите си и мерките които са изведени за развитие на сектора.  

   След представянето на концепциите всеки член на конкурсната комисията има време да се  запознае с представените писмени разработки на кандидатите, като    определя обща оценка за разработката на всеки кандидат, в съответствие с критериите за преценка по 5-степенна скала: 5 - напълно отговаря на критериите,  4 - в голяма степен отговаря на изискванията; 3 - в средна степен отговаря на изискванията; 2 - в малка степен отговаря на изискванията; 1 - не отговаря на изискванията.

   Оценката на кандидата е средноаритметична от оценките на членовете на комисията, закръглена до втория знак след запетаята, умножена по две.

   Б/ Превод на текст от български на английски език - текстовете се определят от Конкурсната комисия в три варианта. Не се разрешава ползването на източници и/или мобилни устройства .

   След обявяване на началото на провеждането на конкурса в етап - превод на текст, един от кандидатите изтегля чрез жребий един от трите варианта и го обявява на всички кандидати. Конкурсната комисия осигурява листове, подпечатани с печата на Община Бургас. В плик - малък формат, всеки кандидат запечатва попълнен формуляр с неговото име. Писмените работи се поставят в плик - голям формат, а отварянето на плика - малък формат, става след като превода на текстът е оценен от комисията, за да се отбележи резултатът срещу името на кандидата.

   Максимално възможния резултат от превода е 30 т., като за всяка правописна грешка се отнема по 0,25 т., а за граматична по 0,5т.

   Резултатът на всеки от кандидатите от превода на текста и окончателната оценка на концепцията, умножена по две образуват окончателният резултат на кандидата от конкурса в първите два етапа.

   Максималният възможен резултат от двата етапа е 80 т.

    

   До участие в интервю се допуска кандидатът, чиято оценка е най-малко 50 точки. За допускането до интервю всеки допуснат кандидат се уведомява писмено.

   В/   Интервю по темите изложени в концепцията и въпроси свързани с презентационни умения; Комуникационна компетентност;

   Интервюто се провежда поотделно с всеки от кандидатите пред Конкурсната комисия, която поставя на кандидатите въпроси еднакви за всички кандидати. Всеки член на комисията оценява кандидата с оценка от 1 до 5 по следните критерии, в съответствие с компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността:

   Презентационни умения - структурирано и ефективно изразяване, способност за ангажиране на аудиторията

   Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ, умения за мотивиране и убеждаване).

   Общият резултат на кандидата от всеки член на конкурсната комисия е средноаритметичната величина от преценките по обявените критерии, в съответствие с компетентностите, необходими за изпълнение на длъжността. Оценките се поставят по 5-степенна скала: 5 - напълно отговаря на критериите,  4 - в голяма степен отговаря на изискванията; 3 - в средна степен отговаря на изискванията; 2 - в малка степен отговаря на изискванията; 1 - не отговаря на изискванията.

   Общият резултат на кандидата от интервюто е сбор от общия резултат на всеки член на комисията, разделен на броя на членовете на комисията. Максимален резултат от интервюто 10 точки. Резултатите се закръглят до втория знак след запетаята.

   Окончателният резултат   на всеки от кандидатите се формира от сбора на оценките по етапи, съгласно описаните условия.

   Системата за определяне на резултатите се обявява на участниците преди да започне провеждането на конкурса.

   Окончателно класиране, възникване на трудовото правоотношение и постъпване на работа:

   Въз основа на показаните резултати, комисията извършва класиране на успешно издържалите кандидати, което отразява в протокола за проведения конкурс. Протоколът се представя на кмета на общината за утвърждаване на класирането, а резултатът от конкурса се съобщава на участвалите в него лица в 3-дневен срок от провеждането му чрез извлечение от протокола, отразяващ резултатите.

   Трудовото правоотношение възниква с кандидата, който е класиран на първо място, от деня, в който е получил съобщението за резултата. Кандидатът се уведомява, че следва да постъпи на работа в двуседмичен срок от получаването на съобщението. При уважителни причини този срок е до 3 месеца. Ако кандидатът не постъпи на работа в упоменатия срок, трудовото правоотношение се смята за невъзникнало. В този случай трудовото правоотношение възниква със следващия в класирането участник в конкурса, за което той се уведомява писмено.

   Изпълнението на задълженията по трудовото правоотношение започва с постъпването на работа.

    

   7.  Място и срок за подаване на документите:

   Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Бургас-ул. "Александровска"  № 26  в  срок 30 дни от датата на публикуване в сайта на Община Бургас в раздел Кариери и на специализираният сайт за търсене на работа - jobs.bg.

    

   8.  Други условия

   При подаване на документите на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

    

   9.  Оповестяване на конкурса: в сайта на Община Бургас в раздел Кариери и на специализираният сайт за търсене на работа - jobs.bg.

    

               * Информация и съобщения може да намерите в  официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

            

    

    

    

   ДИМИТЪР НИКОЛОВ

   Кмет на Община Бургас

 

 

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

ОБЯВА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1421 последна промяна: 09:02:54, 17 февруари 2020