ОБЯВА ЗА КОНКУРС за длъжността: Началник на отдел “ Превенции и младежки политики ” в Дирекция “Здравеопазване, социални дейности и младежки политики“

вторник, 18 февруари 2020
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

      О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №459/18.02.2020 год. на Кмета на Община Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността:

Началник на отдел " Превенции и младежки политики "

Дирекция "Здравеопазване, социални дейности и младежки политики", отдел "Превенции и младежки политики"

при Общинска администрация - Община Бургас

 

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са съответно :  

 • степен на образование -бакалавър ;

 • професионален опит - 4 години;

 • ранг - ІІІ младши.

 1. Специфични  и допълнителни изисквания за заемане на длъжността са:

  Да познава:

     Закон за младежта;

       ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА   МЛАДЕЖТА;  Национална стратегия за младежта; Закон за здравето; Национални програми за превенция; ЗМСМА, Закон за администрацията; Закон за държавния служител.

       Да владее:

      - Английски език;                   

     - компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel, Power point, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;

  3Начинът за провеждане на конкурса: решаване на тест, превод на текст от български на английски език и интервю с кандидатите. 

  4. Размер на основна заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията - в диапазона от 630 лв. до 2000 лв.

  5.  Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:

          1. заявление по образец - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

         2. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

         3.  копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

         4. копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

   

        Документите следва да бъдат подавани лично от кандидатите или упълномощено от тях лице в срок до 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението, в деловодството  на Община Бургас.

        Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

   

                                                         

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас

   

   

   

 

Файлове и ресурси


Последни новини

ОБЯВА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1312 последна промяна: 14:23:47, 18 февруари 2020