ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: Началник на отдел “Туристически политики и дейности” при Общинска администрация – Община Бургас

вторник, 18 февруари 2020
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

ул. "Александровска" № 26

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД № 413 /14.02.2020 год. на Кмета на Община Бургас

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността:

Началник на отдел "Туристически политики и дейности"

при Общинска администрация - Община Бургас

 

            Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са съответно:         

 • степен на образование - бакалавър в ПН "Икономика", "Туризъм" и/или "Администрация и управление";

 • професионален опит - 4 години;

 • ранг - ІІІ младши.

               Специфични  и допълнителни изисквания за заемане на длъжността са:

                Да познава:

 • Закон за туризма

 • "Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България - 2014-2030 г."

 • "Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Бургас, 2018-2023 г.";

  Да владее:

 • английски език - писмено и говоримо;

 • втори чужд език - писмено и говоримо;                

 • компютърна грамотност - MS Windows, Word, Excel, Power point, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми, работа с уеб платформи;

 • техники за презентация.

   

                Начин за провеждане на конкурса е решаване на тест и интервю с кандидатите включително на английски език. 

   

                 Размер на основна заплата, определена за длъжността, съгласно класификатора на длъжностите в администрацията - в диапазона от 630.00 лв. до 2000.00 лв.

   

          * Необходими документи за кандидатстване:

             - заявление по образец - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

             - декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;

             - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност.

             - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

   

          * Място и срок за подаване на документите:

              Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство.

              Краен срок за подаване на документи - до 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.            

           * Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса - в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

          * Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

   

   

   

                                                        

  ДИМИТЪР НИКОЛОВ

  Кмет на Община Бургас

   

   

 

Файлове и ресурси


Последни новини

ОБЯВА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1127 последна промяна: 14:23:34, 18 февруари 2020