ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС за длъжността „Детегледач“ по проект „Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа „Надежда“ Бургас“

вторник, 10 март 2020
Публикувано от: Надежда Петрова

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС

по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие"

по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за длъжността "детегледач"

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул.  "Александровска" №26

 

ОБЯВЯВА  КОНКУРС

За една бройка детегледач на трудов договор с пълно работно време до 31.12.2020 г. по Проект "Общностен център за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда" Бургас", BG05M9OP001-2.004-0001-C03 "Услуги за ранно детско развитие"

в услугата "Семеен център за деца от 0 до 3 години"

 

   * Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

 -  образователно - квалификационна степен - средно образование.

 * Допълнителни изисквания:

 -  да познават нормативната уредба в областта на грижата за деца и изискванията за дезинфекция.

      * Начин за провеждане на конкурса:     

  - по документи.

   * Необходими документи за кандидатстване:

  - заявление до Ръководителя на проекта;

  - професионална автобиография;

  - копие от документ за завършено образование;

  - копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.

   * Място и срок за подаване на документите:

 Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство.

 Краен срок за подаване на документи - до 5 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

   * Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:

     Информационното табло на източната фасада на сградата на общината и в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

   * Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.

 

 

ВЕСЕЛИНА ТАРАЛОВА

Директор дирекция ОДВ и Ръководител проект

 

Последни новини

ОБЯВА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 374 последна промяна: 14:47:15, 10 март 2020