ОБЯВА ЗА СВОБДНО РАБОТНО МЯСТО За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания

сряда, 18 март 2020
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ОБЯВЯВА

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

За длъжността "СОЦИАЛЕН РАБОТНИК" - 1 щатна бройка

Място на работа: Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/

Адрес:  Гр. Бургас, к-с,, Възраждане", ул. ,,Дебелт" № 63

Кратко описание на длъжността: оказва индивидуална подкрепа и грижа на потребителите на социалната услуга ,,Център за настаняване на деца без увреждания"; осъществява връзките със системата от услуги в общността; отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата; участва в екипни срещи за идентифициране на проблем и работа по преодоляването му; подпомага вземането на самостоятелно решение, съобразно индивидуалните възможности на децата в социалната услуга; подпомага придобиването на нови умения, навици, осмисляне и организиране на свободното време, подобряване на комуникативните умения; подпомага цялостното развитие на личността, умения за справяне в извънредни ситуации.

Изготвяне на задължителна документация, свързана с работа по случай - специализирана оценка на потребностите на потребителите в социалната услуга и настъпили промени, индивидуален план за грижи, социален доклад, становища, протоколи и др.

Води и съхранява  задължителна документация и отчетност. 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - бакалавър или магистър "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социално консултиране" и други в социалната сфера;
 • професионалният опит се счита за предимство.

Допълнителни и специфични изисквания:

 • Умения и подход за работа с деца от 3 до 18г.;

 • Социални и организаторски умения;

 • Умения за работа в екип;

 • Отговорност;

 • Предприемчивост, инициативност;

 • Мотивация;

 • Комуникативност; Мобилност ;

 • Компютърна грамотност: MS Windows, Word, Internet Explorer.

Вид на правоотношението: Длъжността се заема чрез сключване на  безсрочен трудов договор с тримесечен изпитателен срок.

Размер на основната заплата, определена за длъжността - 733 (седемстотин тридесет и три) лв.

Работно време - пълно работно време, по график, при сумирано изчисляване на работното време, със съботни, неделни, нощни и празнични смени по 8 или 12 ч.

Начин за провеждане подбора на кандидатите:

 •  подбор по документи;
 •  събеседване;

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление свободен текст до Управителя на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/

 • мотивационно писмо до Управителя на ЦНСТДБУ

 • професионална автобиография

 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;

 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

 • трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

Място и срок за подаване на документите:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/

 • Гр. Бургас, к-с,, Възраждане", ул. ,,Дебелт" № 63

в срок от 16.03.2020г. до 27.03.2020 г., от 8,30 до 17,00 ч.

За контакти: 0879/656669 - Станка Матанова, Управител.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на подбора:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/

 • Гр. Бургас, к-с ,,Възраждане", ул. ,,Дебелт" № 63

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично.

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

                            ЗАМ. - КМЕТ,, ОБРАЗОВАНИЕ,

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ,

           СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

       И МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ"

 

 

 

Последни новини

ОБЯВА НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 350 последна промяна: 17:05:28, 18 март 2020