ОБЩИНА БУРГАС О Б Я В Я В А 1 бр. свободно работно място - Техник по поддръжка по трудово правоотношение

петък, 15 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

ул. "Александровска" № 26

О Б Я В Я В А 

1 бр. свободно работно място Техник по поддръжка по трудово правоотношение,

съгласно Кодекса на труда.

Място на работа : Община Бургас, ул. "Александровска" № 26

Област на дейност: -  Поддръжка и обслужване на отоплителната и климатична инсталация  в сградата на Община Бургас;

Цел на длъжността:

Осигурява цялостното оптимално функциониране на  отоплителната и климатична инсталация в сградата.

Извършва в компетенциите му ремонтни работи с материали, резервни части, табла и прибори;

Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация на общинските сгради на ул. ул. "Александровска" № 26 и "Конт Андрованти" № 1-3.

Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка на общинските сгради на ул. ул. "Александровска" № 26 и "Конт Андрованти" № 1-3.  

Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления за които отговаря;

 

Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се грижи за тяхното правилно използване.

 

Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика.

 

В случай на авария, незабавно информира и участва пряко в отстраняването и ремонтните дейности.

Взема решения относно работоспособността на електрическите съоръжения и оборудването.

Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността;

Минимални изисквания за заемане на длъжността

-   Минимална образователно-квалификационна степен - средно техническо образование;

-  Минимално изискуем професионален опит - 2 години;

-  Компютърни умения, необходими за работа със Системата за управление на сградата

- Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли/ машинист на парни и водогрейни котли

Необходими компетентности - Ориентация към резултати, Работа в екип, Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност.

Начин за провеждане на подбора на кандидатите:     

- подбор по документи

- интервю- събеседване с одобрените по документи кандидати    

 Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до Кмета на Община Бургас - свободен текст;

- професионална автобиография;

- копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

- копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит или ранг- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.;

- копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации- необходимите сертификати и удостоверения за работа с парни и водогрейни котли

Размер на възнаграждението- минималната работна заплата определена за страната и клас прослужено време

            * Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство. Краен срок за подаване на документи - до 20  дни, считано от датата на публикуване на обявлението в официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 629 последна промяна: 10:41:42, 21 юли 2020