ОБЩИНА БУРГАС ОБЯВЯВА 2 бр. свободни работни места за длъжността „Отговорник по поддръжка и охрана на пункт за управление“ и колективни средства за защита собственост на Община Бургас по трудово правоотношение

петък, 15 май 2020
Публикувано от: Надежда Петрова

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

ул. "Александровска" № 26

 

О Б Я В Я В А 

 

2 бр. свободни работни места за длъжността "Отговорник по поддръжка и охрана на пункт за управление" и колективни средства за защита собственост на Община Бургас по трудово правоотношение, назначавани съгласно  изпълнение на ПМС № 159 от 30 юли 2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на системата за военновременно управление/ поверителна/.

Място на длъжността  в структурата на администрацията/подчиненост:

Отдел  "Управление при кризи, отбранително-мобилизационна подготовка " е в структурата на Дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност "

Отговорникът е пряко подчинен на началника на отдел "Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка"

тговорник по поддръжка и охрана на пункт за управление" и колективни средства за защита /КСЗ/ се назначава по изпълнение на ПМС № 159 от 30 юли 2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на системата за военновременно управление/ поверителна/ и съгласно

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ Чл. 5. (1) В звената по отбранително-мобилизационна подготовка се назначават служители с необходимата квалификация и с разрешение за достъп до класифицирана информация

КЪМ ОСНОВНИТЕ  ИЗИСКВАНИЯ:

ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА - ОТГОВОРНИК ПО ПОДДРЪЖКА И ОХРАНА НА ПУНКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ, КАТО ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗВЪРШВА ПРОУЧВАНЕ НА ЛИЦАТА ЗА НАДЕЖДНОСТ НА ОСНОВАНИЕ:

чл. 146 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.: Всички лица, кандидатстващи за длъжности или за изпълнение на конкретно възложени задачи включени в списъка по чл. 37 ЗЗКИ, задължително се проучват за надеждност съгласно чл. 41 и 42 ЗЗКИ.

 

Чл.147. (1) За извършване на обикновено проучване по чл.46, т.1 ЗЗКИ кандидатът

подава:

1. молба до ръководителя на организационната единица за заемане на длъжност или за

изпълнение на конкретно възложена задача, която съдържа писменото съгласие на лицето по чл.

43, ал. 2 ЗЗКИ, с приложени към нея:

а) диплом за завършено образование;

б) свидетелство за съдимост;

в) медицинско свидетелство по чл. 42, ал. 2 ЗЗКИ, когато такова му е поискано;

г) служебна бележка от Националната следствена служба, удостоверяваща липсата на

образувани предварителни производства за извършени умишлени престъпления от общ характер;

д) (изм.- ДВ, бр. 56 от 2006 г.) нотариално заверена декларация по чл. 74, ал. 2, т.1 от

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или съгласие на данъчния субект пред съответния

данъчен орган, и

2. попълнен въпросник - приложение № 2 към чл. 47 и 48 ЗЗКИ, от кандидата.

(2) Кандидатът за заемане на длъжност или за изпълнение на конкретно възложена задача

предава попълнения въпросник по ал.1, т.2 на служителя по сигурността на информацията от

съответната организационна единица срещу разписка.

(3) Служителят по сигурността на информацията е длъжен незабавно да заведе

получения въпросник, да изиска документите по ал. 1, т. 1 и да започне процедурата по проучване на кандидата след получаване на писмено разпореждане от ръководителя на организационната единица, както и да открие дело за проучване на лицето, наричано по-нататък "дело за проучване".

 

Проучване се извършва от компетентните служители на ДАНС .

 

Нормативни документи, които трябва да познава:

ЗАКОН за защита при бедствия,

ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА, Приета с ПМС № 60 от 17.03.2009

Обн. ДВ. бр.23 от 27 Март 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 19 Февруари 2013г.,

НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И ЗАДАЧИТЕ ПО ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ В сила от 26.02.2019 г.Приета с ПМС № 31 от 21.02.2019 г.Обн. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г

Отговорник по поддръжка и охрана на пункт за управление поддържа пункта за управление и защитните съоръжения, собственост на Община Бургас.

Колективните средства за защита са инженерни съоръжения - скривалища и противорадиационни укрития, които са предназначени за осигуряване защита на населението при въздушно нападение, от бойни и промишлени отровни вещества, радиоактивни вещества и биологични агенти.

Отговорникът охранява определения му обект съобразно плана за охрана, инструкция и  указанията получени от началник  отдел " УКОМП".

Поддържа определен температурно влажностен режим в помещенията, поддържа общата херметизация  и води документация за обекта.

За всеки обект изготвя технически паспорт и отчетен картон.

Следи за поддържане в изправност на техническите устройства: технико-защитните показатели на филтър-вентилационната система, агрегатите и ел. системата, монтирани в пункта и защитните съоръжения.

По график изпълнява и дейности по годишното обслужване на индивидуални средства за защита и дейности, свързани с намаляване риска от наводнения при годишното почистване и поддържане на водни обекти, като надзирава лицата, лишени от свобода, извършващи ръчното почистване.

Изисквания  за заемане на длъжността:

Образование: средно специално, машинно,техническо

Други изисквания-компютърна грамотност, да притежава шофьорска книжка и квалификации в областта на противопожарна подготовка.

Предимство- образование и опит в системата на МВР или МО.

 

Режим на работа - осем часов работен ден.

При извънредни ситуации - на повикване

 

 

  • Начин за провеждане на подбора на кандидатите:     

- подбор по документи - интервю - събеседване с одобрените по документи кандидати

     
  • Необходими документи за кандидатстване:

- заявление до Кмета на Община Бургас - свободен текст; - професионална автобиография; - копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; - копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит    или ранг- трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и др.; - копие от документи, удостоверяващи допълнителни квалификации;

  • Размер на основна заплата, определена за длъжността е МРЗ за страната, определена с Постановление на МС, плюс клас за прослужено време.
  • Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство Краен срок за подаване на документи - до 14 дни, считано от датата на публикуване на обявлението.

  •  Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с обявлението: официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери" телефон за контакти 056/907217.

.

 

 

 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС

 

 

Последни новини

Свободни позиции в ОП Транспорт

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 455 последна промяна: 10:51:18, 15 май 2020