Обява за прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Наблюдавано жилище“ по проект „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас“

четвъртък, 28 май 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Наблюдавано жилище" по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", във връзка с утвърдената процедура за подбор.

 

        Работните места са разкрити във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година.

 

 

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

 

 1. Работодател: Община Бургас

   

 2. Място на работа: "Наблюдавано жилище", гр. Бургас, к/с "Меден Рудник"

   

 3. Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за следните длъжности:

  Координатор - 1 работно място; Социален работник - 1 работно място

   

  Характер на работата:

 •  Координатор - Организира, ръководи и контролира дейността на "Наблюдавано жилище", Община Бургас, в съответствие с действащото законодателство. Разработва бюджета и упражнява контрол върху утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата.

   

 • Социален работник - Проучва индивидуалните особености и потребности на клиентите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните планове. Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра. Участва във всички дейности във връзка с цялостната подкрепа на потребителите, настойниците, роднините. Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред. Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО.

   

   

   

 1. Изисквания за заемане на длъжностите:

   

  За длъжност Координатор

 • Образование - висше, степен: бакалавър, магистър; специалност: "Социални дейности", "Психология", "Социално-психологическо консултиране", "Право";
 • Условия за стаж по специалността - минимум 1 /една/ година стаж по специалността;

 • Владеене на Microsoft Office; Internet - счита се за предимство;

 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;

 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

  За длъжност - Социален работник

 • Образование - висше, степен: бакалавър, магистър; специалност: "Социални дейности", "Социално-психологическо консултиране", "Социална педагогика", "Право";
 • Условия за стаж по специалността - минимум 1 /една/ година стаж по специалността;

 • Владеене на Microsoft Office; Internet - счита се за предимство;

 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;

 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

   

 1. Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец - за всички длъжности;

 • Автобиография по образец - за всички длъжности;

 • Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

 • Копие от документи, доказващи професионален опит, ако е приложимо /трудова или служебна книжка, договор и т.н./

   

 1. Срок за предоставяне на услугата -  до 31.12.2023 г.

 2. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка по документи;

 • Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

   

   

 • Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения

         официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

 • Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

         Документи за кандидатстване ще се приемат в срок до 12.06.2020 г.

 

 

За информация: 056/907-413; 056/907-472

Лице за контакти:

Адриана Христова - Началник отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Зорница Йорданова - Старши експерт "Здравеопазване и социални дейности"

 

 

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

при Община Бургас,

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 2645 последна промяна: 10:38:14, 21 юли 2020