ОБЯВА ЗА КОНКУРС за избор на ЕКСПЕРТ „КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Бургас, при следните условия:

вторник, 28 юли 2020
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

 

За избор на ЕКСПЕРТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Бургас, при следните условия:

 

Минимални изисквания:

Образователна степен: висше образование, степен "бакалавър".

Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ, Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми, опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, връзки с обществеността и работа с медиите.

Допълнителна квалификация:

Компютърна грамотност - MS Office, Internet, други софтуерни продукти

Чужди езици: Владеенето на най-малко един работен език на Европейския съюз и ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво се счита за предимство.

Основни задължения

 • Информационни и експертни дейности;

 • Предоставя необходимата основна и специфична информация за Оперативните програми и програмите, финансирани от ЕСИФ,

 • Разпространява информация и документи по открити процедури по програмите, съ-финансирани от ЕСИФ.

 • Предоставя информация на потенциалните бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програми, съ-финансирани от ЕСИФ.

 • Разпространява безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, УО, произведени по проекти, финансирани от СКФ или ЕСИФ.

 • Разпространява обща информация за политиките на ЕС и информация и информационни материали за областта.

 • Събира и обобщава информация за добри практики

 • Сътрудничи на управляващите органи и междинните звена на програмите, съ-финансирани от ЕСИФ по повод на предоставяната от ОИЦ информация.

 • Участва в Координационни срещи, обучения и обучителни пътувания.

Провеждане на конкурса:

 1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник.

 2. Необходими документи:

  • Професионална автобиография на български, в Europass формат по образец достъпна на: http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1344/type.FileContent.file/CVTemplate_bg_BG.doc;

  • Документи, доказващи образователна степен - копие от диплома и приложенията към нея;

  • Документи, доказващи квалификация и умения - копия от трудови /граждански договори, трудови /служебни /осигурителни книжки/ сертификати/ удостоверения/референции и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията;

  • Документи, доказващи минимален изискуем експертен опит - копия от трудова/служебна или осигурителна книжка, копия от договори/длъжностни характеристики за работа по проект(и) и др. документи, доказващи изпълнение на изискванията.

 3. Допустимост - конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи. Получените документи се разглеждат от комисията, като се отварят и разглеждат по реда на тяхното постъпване. След разглеждане на документите се съставят списъци на допуснатите и недопуснатите до тест кандидати. Допуснатите до тест кандидати се информират по телефон/електронна поща и/или на място. Списъците се публикуват на интернет страницата на работодателя, както и на www.eufunds.bg

  Подборът по документи ще се извърши не по-късно от 5 работни дни след обявения краен срок за прием на документи от кандидатите за работа в ОИЦ.

 4. Оценяване на кандидатите - тест и интервю, като се удостоверява нивото на компетентност, професионалните умения и квалификация на кандидатите, придобити умения, социални и личностни компетенции.

  • Начин на провеждане на теста:

   На всички допуснати до тест кандидати се съобщава точната дата и часа на провеждане на теста. Комисията задължително предвижда 15 минутен толеранс преди обявения начален час на теста, в който се събират допуснатите участници.

   Всички кандидати се допускат до залата след като се легитимират с документ за самоличност.

Времето за провеждане на теста е точно 60 минути.

Методика за оценка и класиране на кандидатите при провеждане на тест:

Всеки тест се състои от три части:

Първа част - 15 затворени въпроса (Правилният отговор, на който и да е въпрос от теста, носи 1 точка).

Втора част - редактиране на текст, в който кандидатите трябва да открият правописни, пунктуационни и смислови грешки (10 грешки, като комисията присъжда по 0,5 точки за всяка открита грешка).

Трета част - проверка на езикови познания - 10 затворени въпроса на английски/френски/немски (Правилният отговор, на който и да е въпрос от теста, носи 1 точка).

Максимален брой точки - 30.

Минималният брой точки за класиране на кандидат до следващия етап на процедура - провеждане на интервю - е 20 точки.

 

 1.  
  • Провеждане на интервю

   Комисията кани участниците за интервю, като подредбата на кандидатите е по низходящ ред според броя на точките, получени от теста, започвайки от кандидата, получил най-висок резултат. Задължителни три въпроса за интервюто се предоставят от отдел "Информация и комуникация", дирекция ЦКЗ в АМС. Всеки член на комисията има право по свое усмотрение да зададе допълнителни въпроси, които да помогнат в неговата по-точна преценка за кандидата, които са пряко свързани с естеството на позицията, за която се явява участникът. Максималният краен резултат от интервюто, който даден кандидат може да получи, е 25 точки.

    

  • Крайното класиране на кандидатите - извършва се след събиране на точките, получени от теста и интервюто. Комисията ще класира тримата най-подходящи кандидати за съответната длъжност като ги подреди в низходящ ред.

    

   Основна заплата: до 1390 лв.

   Място на подаване на документите: Център за административно обслужване, Община Бургас, ул. "Александровска" № 26

   Срок за подаване на документите: до 31.08.2020 г., включително.

   Телефон за информация: 056/ 907 458

   Списък на допуснатите до следващия етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Бургас, интернет страницата на Община Бургас, както и на Единния портал: www.eufunds.bg.

    

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1248 последна промяна: 10:03:11, 28 юли 2020