ОБЯВА ЗА прием на документи за подбор на следните длъжности: - „Медицинска сестра“ – 2 работни места; - „Рехабилитатор“ – 1 работно място; - „Домашен санитар“ – 4 работни места,за предоставяне на почасови здравно-социални услуги в домашна среда

петък, 31 юли 2020
Публикувано от: Елена Данова-Коцева

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

           Във връзка с изпълнение на Административен договор №BG05M90P001-2.040-0051-C02 от 10.06.2019г. за проект  "Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община Бургас" по процедура ВС05М9ОР001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица е увреждания Компонент 2" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,

 

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на следните длъжности:

 • "Медицинска сестра" - 2 работни места;

 • "Рехабилитатор" - 1 работно място;

 • "Домашен санитар" - 4 работни места,

  за предоставяне на почасови здравно-социални услуги в домашна среда, във връзка с утвърдена процедура за подбор по проекта.

   

  Информация за провеждане на процедурата за подбор:

 1. Работодател: Община Бургас

 2. Място на работа: Община Бургас и домовете на потребителите на социални услуги.

 3. Характер на работата: Предоставяне на услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за:

   

 • Медицинска сестра: Предоставяне и събиране на здравна информация за потребителите;
  Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура);
  Извършва здравни услуги и манипулации, съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването "Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания"; Разработва здравни планове за медицински грижи на потребителите; Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите; Изпълнява и мониторинг на всички предоставяни услуги в рамките на Проекта съвместно със социалния работник. Участва в мобилната работа на екипа. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

 • Рехабилитатор: Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите и в преразглеждането; Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда; Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки; Води необходимата документация и отчетност; Участва в мобилната работа на екипа; Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите.

 • Домашен санитар: Извършва домашни посещения и дейности, съобразно изготвена оценка на потребностите по предварително изготвен график; Съдейства за изготвянето на месечни графици по предоставяне на услугата; Предоставяне на услуги за удовлетворяване на хигиенно-битови потребности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, помощ при поддържане на личната хигиена, придружаване извън дома, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

   

   

 1. Изисквания за заемане на длъжностите:

   

  За длъжността "медицинска сестра":

 • минимална образователна степен за заемане на длъжността - бакалавър;
 • специалност- Медицинска сестра, акушерка, фелдшер;
 • професионален опит - минимум 1 /една/ година стаж по специалността;
 • да е член на Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;

   

  За длъжността "рехабилитатор":

 • образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";

 • специалност - Рехабилитация/Кинезитерапия;

 • професионален опит - минимум 1 /една/ година по специалността;

 • способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

За длъжността "домашен санитар":

 • минимална образователна степен - основно образование;

 • професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна   сфера е предимство;

 • трудов стаж - не се изисква.

 • желание, готовност и мотивация за работа с лица от целевите групи - хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;

  КАНДИДАТИТЕ ЗА ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТИ МОГАТ ДА БЪДАТ КАКТО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, ТАКА И РАБОТЕЩИ ИЛИ ПЕНСИОНИРАНИ ЛИЦА.

 1. Необходими документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец - за всички длъжности;

 • Автобиография по образец - за всички длъжности;

 • Копие от документи за съответната придобита образователна степен, посочена в настоящите изисквания;

 • Документи, доказващи професионален опит /трудова или служебна книжка, осигурителна книжка, актуален трудов договор за работещи в момента лица, Образец УП-3 и др., ако е приложимо -при започване на работа.

 • Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.

 • Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

 1. Срок за предоставяне на услугата -   в рамките на изпълнение на проекта, за срок до 10.10.2020 г.

 2. Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка на допустимостта на кандидатите по документи;

 • Провеждане на интервю.

           Резултатите от двата етапа при провеждане на подбора ще бъдат съобщени на информационното табло в Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №  20, както и на сайта на община Бургас.

 1. След подбора, одобрените кандидати ще бъдат назначени на трудов договор със срок на изпитване три месеца.

  Образци на документи за кандидатстване могат да се получат в Домашен социален патронаж, на адрес: гр. Бургас, ул. "Иван Богоров" №  20 или да се изтеглят от сайта на Община Бургас:  www.burgas.bg,  раздел "Социални дейности", Патронажна грижа.

               Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 8.30 часа до 17.15 часа в Центъра за административно обслужване на граждани в Община Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, в срок  до 07.08.2020 г.

   

  За информация: 056/907-413; 056/81-34-64

  Лица за контакти: Адриана Христова, Валентина Станкова

   

 

 

ДИАНА САВАТЕВА

За заместник-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

Съгл. заповед № 1790/20.07.2020 г.

 

 

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1019 последна промяна: 11:05:25, 03 август 2020