Обявава свободно работно място за длъжността „Социален работник” на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА /ЦРДУ/

вторник, 18 август 2020
Публикувано от: Ивелина Златарова

 

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики"

Община Бургас

 

 

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

 

КЪМ

 

ОБЩИНА   БУРГАС

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 68, АЛ. 1, Т. 3 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

за длъжността "Социален работник"

на 8-часов работен ден

в ЦЕНТЪР  ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА /ЦРДУ/

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - бакалавър, магистър;
 • специалност - "Социални дейности", "Социална педагогика", "Социално консултиране"
 • професионалният опит е предимство.

 

 

Допълнителни и специфични изисквания:

 • компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer;
 • Умения за работа с деца в риск и техните семейства;
 • Умения за работа с деца и лица от различни етнически общности;
 • Умения за работа в екип.

 

Кратко описание на длъжността:

Организира приемането, предоставянето и приключването на социална услуга "Център за работа с деца на улицата" на децата насочени от отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Бургас. Провежда ежедневна социална работа с децата и техните родители по домовете им в кв. "Победа" и кв. "Горно Езерово" и ЦРДУ. Участва при осигуряване на базовите потребности на децата в ЦРДУ, провеждане на образователни и ограмотяващи занимания, дейности за придобиване на умения за самостоятелен живот, в развиването на клубовете и ателиетата по интереси и др. Води личните досиета на децата и поддържа ежемесечни работни взаимоотношения с водещите на случаи в отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Бургас.

 

 

Начин на провеждане подбора на кандидати:  

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;
 • събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление свободен текст със задължително посочени адрес за кореспонденция, имейл адрес и телефонен номер на кандидата, адресирано до Управителя на Център за работа с деца на улицата, ул. "Сан Стефано" № 32 на Община Бургас;
 • професионална автобиография/ CV;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителносттана професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др.

Място и срок за подаване на документите:

 

Център за работа с деца на улицата, ул. "Сан Стефано" № 32, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа, в срок до 11.09.2020 г.

За контакти 056/83-13-36; 0879656630 - Марина Радойнова- Вр.И.Д. Управител.

 

На одобреното лице ще бъде предложен срочен трудов договор на 8-часов работен ден с изпитателен срок.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на процедурата по набиране и одобрение на кандидатите:

 

Информационното табло на сградата на Център за работа с деца на улицата, гр. Бургас, ул. «Сан Стефано» № 32.

            

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично.

 

Забележка: Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап от подбора

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 698 последна промяна: 09:37:14, 18 август 2020