Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра” на двучасов работен ден в ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

вторник, 18 август 2020
Публикувано от: Ивелина Златарова

 

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики"

Община Бургас

 

 

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ

 

КЪМ

 

ОБЩИНА   БУРГАС

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 111 И/ИЛИ ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

за длъжността "Медицинска сестра"

на двучасов работен ден

в ЦЕНТЪР  ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ, УЛ. «САН СТЕФАНО» №32

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър;
 • специалност - "Медицинска сестра", "Медицински Фелдшер"
 • професионалният опит е предимство.

 

Допълнителни и специфични изисквания:

 • компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer;
 • Умения за работа с хора с увреждания.
 • Умения за работа в екип.

Допустимо е кандидатите да са пенсионирани лица.

 

Кратко описание на длъжността:

Осъществяване на подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на деца и лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на потребителите на услугата- деца и младежи от Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Община Бургас и деца и младежи с различен вид и степен на увреждане, живеещи в семейна среда на територията на Област Бургас, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Осъществяване на дейности, насочени към здравно обучение и консултации (здравословен начин на живот, лична и обществена хигиена, предпазване от инфекциозни заболявания, сексуална култура и семейно планиране, вреда от употреба на алкохол и други наркотици и пр.) и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Начин на провеждане подбора на кандидати:  

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;
 • събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление свободен текст със задължително посочени адрес за кореспонденция, имейл адрес и телефонен номер на кандидата, адресирано до Управителя на Център за социална рехабилитация и интеграция, ул. "Сан Стефано"№ 32 на Община Бургас;
 • професионална автобиография/ CV;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др.

Място и срок за подаване на документите:

 

Център за социална рехабилитация и интеграция, ул."Сан Стефано" № 32, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа, в срок до 11.09.2020 г.

За контакти 056/83-13-36; 0879656630 - Марина Радойнова- Вр.И.Д. Управител.

 

На одобреното лице ще бъде предложен безсрочен трудов договор с работно време 2 часа дневно с 6-месечен изпитателен срок.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на процедурата по набиране и одобрение на кандидатите:

 

Информационното табло на сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Бургас, ул. «Сан Стефано» № 32.

            

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично.

 

Забележка: Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап от подбора

 

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 394 последна промяна: 09:40:10, 18 август 2020