Свободно работно място за длъжността „Медицинска сестра” на 8-часов работен ден в ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА /ЦРДУ/

вторник, 18 август 2020
Публикувано от: Ивелина Златарова

 

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики"

Община Бургас

 

 

ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА

 

КЪМ

 

ОБЩИНА   БУРГАС

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, АЛ. 1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

за длъжността  "Медицинска сестра"

на 8-часов работен ден

в ЦЕНТЪР  ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА /ЦРДУ/

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - професионален бакалавър;
 • специалност - "Медицинска сестра", "Медицински фелдшер"
 • професионалният опит е предимство.

 

Допълнителни и специфични изисквания:

 • компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer;
 • Умения за работа с деца в риск и техните семейства.
 • Умения за работа с деца и лица от различни етнически общности.
 • Умения за работа в екип.

Допустимо е кандидатите да са пенсионирани лица.

 

Кратко описание на длъжността:

Осигуряване на условия за равен достъп на децата, насочени от отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане"- гр. Бургас и потребители на ЦРДУ до цялостната мрежа от здравни услуги и придобиване на здравни и социални умения. Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани прегледи/консултации на децата. Провежда ежедневна работа с децата и техните родители по домовете им в кв. "Победа", кв. "Горно Езерово" и ЦРДУ.

Начин на провеждане подбора на кандидати:  

 • оценка на допустимост на кандидатите по документи;
 • събеседване.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление свободен текст със задължително посочени адрес за кореспонденция, имейл адрес и телефонен номер на кандидата, адресирано до Управителя на Център за работа с деца на улицата- Община Бургас;
 • професионална автобиография/ CV;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др.

Място и срок за подаване на документите:

 

Център за работа с деца на улицата, гр. Бургас, ул. "Сан Стефано" № 32, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа, в срок до 11.09.2020 г.

За контакти 056/83-13-36; 0879656630 - Марина Радойнова- Вр.И.Д. Управител.

 

На одобреното лице ще бъде предложен безсрочен трудов договор на 8-часов работен ден с 6-месечен изпитателен срок.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на процедурата по набиране и одобрение на кандидатите:

 

Информационното табло на сградата на Център за работа с деца на улицата, гр. Бургас, ул. «Сан Стефано» №32.

            

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично.

 

Забележка: Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап от подбора

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 509 последна промяна: 09:43:19, 18 август 2020