Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“по проект

четвъртък, 27 август 2020
Публикувано от: Ивелина Златарова

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства"по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", във връзка с утвърдената процедура за подбор.

 

        Работните места са разкрити във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година.

 

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

 

1.                     Работодател: Община Бургас

 

2.                       Място на работа: "Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства", гр. Бургас, к/с "Братя Миладинови", ул. "Вардар".

 

3.                       Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за следните длъжности:

 

Трудотерапевт - 1 работно място.

 

-          Трудотерапевт - Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки клиент. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график.

 

4.                  Изисквания за заемане на длъжностите:

 

За длъжност - Трудотерапевт:

  • Завършено висше/полувисше образование;
  • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";
  • Специалност - Изобразително изкуство - естетически профил, Педагогически науки, Специална педагогика и Социални дейности;
  • Професионален опит - не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
  • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

5.                       Необходими документи:

-       Заявление за кандидатстване по образец - за всички длъжности;

-       Автобиография по образец - за всички длъжности;

-       Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

-     Копие от документи, доказващи професионален опит, ако е приложимо /трудова или служебна книжка, договор и т.н./

 

6.                       Срок за предоставяне на услугата -  от 05.08.2020 г. до 31.12.2023 г.

7.                       Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

-       Оценка по документи;

-       Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

 

 

·         Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения

         официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

  • Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

         Документи за кандидатстване ще се приемат в срок до 10.09.2020 г.

 

За информация: 056/907-413; 056/907472

Лице за контакти:

Адриана Христова - Началник отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Зорница Йорданова - Старши експерт "Здравеопазване и социални дейности"

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

при Община Бургас,

 

 

 

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1328 последна промяна: 14:41:41, 31 август 2020