Прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“ по проект

четвъртък, 27 август 2020
Публикувано от: Ивелина Златарова

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга "Център за обществена подкрепа" по проект № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", във връзка с утвърдената процедура за подбор.        

 

        Работните места са разкрити във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.019-0008 "Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на община Бургас", Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, процедура BG05M9OP001-2.019 "Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства" КОМПОНЕНТ 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година,

 

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

 

1.                     Работодател: Община Бургас

 

2.                       Място на работа: "Център за обществена подкрепа", гр. Бургас, ул. "Филип Кутев" 11.

 

3.                       Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за следните длъжности:

 

Директор - 1 работно място; Социален работник - 9 работни места, Психолог - 3 работни места,

 

Характер на работата:

-           Директор - Организира, ръководи и контролира дейността на "Център за обществена подкрепа", Община Бургас в съответствие с действащото законодателство. Разработва бюджета и упражнява контрол върху утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата.

 

-         Социален работник - Проучва индивидуалните особености и потребности на клиентите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните планове. Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра. Участва във всички дейности във връзка с цялостната подкрепа на потребителите, настойници, роднини. Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред; Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО.

 

-         Психолог - Изработва оценки за възможностите на клиентите; Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; Работи индивидуално и групово с клиенти. Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността на Центъра.

 

4.                  Изисквания за заемане на длъжностите:

 

За длъжност - Директор

 • Образование - висше;
 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";
 • Специалност: "Социални дейности", "Социално-психологическо консултиране"; Психология;
 • Професионален опит - 1 /една/ година по специалността;
 • Владеене на Microsoft Office; Internet;
 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

 

За длъжност - Социален работник

 • Образование - висше;
 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";
 • Специалност: "Социални дейности", "Социално-психологическо консултиране", "Социална педагогика";
 • Професионален опит - минимум 6 /шест/ месеца по специалността;
 • Владеене на Microsoft Office; Internet - счита се за предимство;
 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

 

За длъжност - Психолог

 • Образование - висше;
 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";
 • Специалност - Психология;
 • Професионален опит - минимум 6 /шест/ месеца по специалността;
 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми.

 

5.                       Необходими документи:

-       Заявление за кандидатстване по образец - за всички длъжности;

-       Автобиография по образец - за всички длъжности;

-       Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

-     Документ доказващ професионален опит /трудова или служебна книжка, договор и т.н./ /при започване на работа/.

-      

6.                       Срок за предоставяне на услугата -  от 04.08.2020 г. до 31.12.2023 г.

7.                       Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

-       Оценка по документи;

-       Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

·         Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения

         официалния сайт на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

 • Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

         Документи за кандидатстване ще се приемат в срок до 10.09.2020 г.

 

 

 

За информация: 056/907-413; 056/907472

Лице за контакти:

Адриана Христова - Началник отдел "Здравеопазване и социални дейности"

Зорница Йорданова - Старши експерт "Здравеопазване и социални дейности"

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

при Община Бургас

 

 

 

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 2181 последна промяна: 14:42:58, 31 август 2020