СДЦ „Ронкали“ в качеството си на доставчик на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) обявява свободни работни места за: 1 бр. ръководител, 1 бр. социален работник и 1 бр. детегледач

петък, 09 октомври 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

СДЦ "Ронкали" в качеството си на доставчик на социална услуга Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания (ЦНСТДБУ) 

ОБЯВЯВА 

Свободни работни места за длъжностите, както следва:

 • Ръководител - 1 работно място;
 • Социален работник - 1 работно място,
 • Детегледач -1 работно място

1. Място на работа: ЦНСТДБУ - гр. Бургас, кв. Ветрен, ул. "Единадесета" № 9

2. Цели:  Осигуряване на сигурна и защитена среда за децата чрез индивидуална грижа и подкрепа в условия, близки до семейната среда, осигуряващи  качество на живот, което гарантира тяхното пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие, както и социалното включване на всяко дете в естествената за него среда и равнопоставеното му участие в живота на местната общност.

3. Характер на работата:

-           Ръководител - Организира, ръководи и контролира дейността на ЦНСТ в съответствие с действащото законодателство. Упражнява вътрешен контрол върху качеството на услугата  и системата за подобряването й. Отговаря за разгръщане капацитета на ЦНСТ за популяризиране дейността, работа в мрежа с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните му задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

-         Социален работник - Проучва индивидуалните особености и потребности на потребителите и вписва информация в индивидуалните планове. Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия в Центъра. Участва във всички дейности, във връзка с цялостната подкрепа на децата. Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред; Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните му задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

- Детегледач - Провежда възпитателна и индивидуална работа с децата,съгласно графика на дейностите, потребностите и възрастовите  им особености. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните му задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

3.Изисквания за заемане на длъжностите:

За длъжност - Ръководител

 • Образование - висше;
 • Образователно-квалификационна степен - "Магистър";
 • Специалност: "Социални дейности", "Социално-психологическо консултиране"; Психология; Педагогика;
 • Професионален опит - минимум 3 години работа с деца/младежи;
 • Владеене на Microsoft Office - Word, Excel; Internet;
 • Допълнителни квалификации и опит при изпълнение на проекти - предимство.

За длъжност - Социален работник

 • Образование - висше;
 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";
 • Специалност: "Социални дейности", "Социално-психологическо консултиране", "Социална педагогика"; Педагогика;
 • Професионален опит - минимум 1 (една) година по специалността;
 • Владеене на Microsoft Office - Word, Excel; Internet - счита се за предимство;
 • Нагласи за работа с деца, взаимодействие с различни институции;
 • Допълнителни квалификации и опит при изпълнение на проекти - предимство.

За длъжност - Детегледач

 • Образование - средно;
 • Професионален опит - минимум 6 /шест/ месеца работа с деца;
 • Умения за работа в екип.

4.Необходими документи:

 • Заявление в свободентекст съсзадължително посочени адрес за кореспонденция,имейл адрес и телефонен номер на кандидата,адресирано до Координатора на СДЦ "Ронкали"
 • професионална автобиография/ CV;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др.

5.Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка по документи;
 • Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

6.Място и срок за подаване на документите:

 Документи за кандидатстване ще се приемат  до  27.10.2020 г.

 

Документите се изпращат по куриер за сметка на получателя на адрес:

Гр.Варна

ЕКОНТ, клон Патриарха - до пoискване

За Маргарита Драгнева

Лице за контакти:

Маргарита Драгнева, Координатор на СДЦ "Ронкали"

Тел. 0894790851;

Имейл адрес: [email protected]

 

 

 

 

 

 

свали като pdf разглеждания: 1348 последна промяна: 11:25:04, 24 ноември 2020