СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО за длъжността „Рехабилитатор“ на 4-часов работен ден в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ «СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»

петък, 13 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

УТВЪРДИЛ:

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

ЗАМ. КМЕТ "Образование, здравеопазване,

социални дейности и младежки политики"

Община Бургас

 

 

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

«СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»

 

КЪМ

 

ОБЩИНА   БУРГАС

 

О Б Я В Я В А

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ПО ЧЛ. 67, ал.1 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

за длъжността "Рехабилитатор"

на 4-часов работен ден

в ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ  

«СВ. НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ»

 

Минимални изисквания, предвидени за заемане на длъжността:

 • образователно-квалификационна степен - висше, степен професионален бакалавър или бакалавър;
 • специалност - "Рехабилитация", "Кинезитерапия"
 • професионалният опит е предимство.

 

Допълнителни и специфични изисквания:

 • Умения за работа с деца с увреждания.
 • Умения за работа в екип.

 

Кратко описание на длъжността:

Осъществява медицинска рехабилитация на децата, потребители на Дневен център за деца с увреждания «Св. Николай Чудотворец» - Община Бургас. Предлага рехабилитационни програми, съобразени с индивидуалните им особенности. Използване на рехабилитационни методи за подобряване и възстановяване на увредените функции и засегнати части на децата с оглед постигане на самостоятелност и независимост в ежедневния живот.

Начин на провеждане подбора на кандидати:  

 • оценка за допустимост на кандидатите по документи;
 • събеседване.

 

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление свободен текст със задължително посочени адрес за кореспонденция, имейл адрес и телефонен номер на кандидата, адресирано до управителя на Дневен център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец"- Община Бургас;
 • професионална автобиография/ CV;
 • копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация или правоспособност;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителносттана професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, Образец УП-3 и др.

Място и срок за подаване на документите:

 

Дневен център за деца с увреждания "Св. Николай Чудотворец", гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Места" № 81, всеки работен ден от 8,30 до 15,00 часа, в срок до 11.12.2020 г.

За контакти 056/83-91-27; 0879656620 - Таня Колева- управител.

 

На одобреното лице ще бъде предложен безсрочен трудов договор на 4-часов работен ден с 6-месечен изпитателен срок.

 

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците с допуснати и недопуснати кандидати и други съобщения относно провеждането на процедурата по набиране и одобрение на кандидатите:

 

Информационното табло на сградата на Дневен център за деца с увреждания «Св. Николай Чудотворец».

            

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично.

 

Забележка: Кандидатите ще бъдат допълнително уведомени и на посочените от тях имейл адреси и телефони относно провеждането и резултатите на всеки етап от подбора.

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 839 последна промяна: 09:38:49, 22 декември 2020