Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 „Развитие на нови интегрирани услуги в „Център за комплекс

четвъртък, 03 декември 2020
Публикувано от: Атанас Сиреков

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG05M9OP001-2.008-0002-C01 "Развитие на нови интегрирани услуги в "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 година, Община Бургас обявява прием на документи за подбор на персонал в Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, във връзка с утвърдена процедура за подбор.

 

Информация за провеждане на процедура за подбор за всички кандидати:

 

1.                     Работодател: Община Бургас

 

2.                       Място на работа: "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас", гр. Бургас, к/с "Братя Миладинови" бл. 42, партер

 

3.                       Характер на работата: Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността на потребителите за следните длъжности:

Директор - 1 работно място, Социален работник - 2 работни местаМедицинска сестра - 2 работни местаРехабилитатор - 1 работно място, Психолог - 1 работно място, Трудотерапевт - 2 работни места, Домашни санитари  за предоставяне на  Мобилни интегрирани услуги в домашна среда - 4 работни местаСанитар за "Заместваща грижа" - 5 работни места, и Шофьор - 1 работно място.

 

Характер на работата:

-           Директор - Организира, ръководи и контролира дейността на "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас", към Община Бургас в съответствие с действащото законодателство. Разработва бюджета, упражнява контрол върху утвърдения бюджет и отговаря за законосъобразното и целесъобразното изразходване на средствата.

-         Социален работник - Проучва индивидуалните особености и потребности на клиентите и техните семейства и вписва информация в индивидуалните планове, Участва в обсъждането и планирането на дейности и мероприятия; Участва във всички дейности във връзка с цялостната подкрепа на потребители, настойници, роднини; Води задължителната документация и отчетност съгласно нормативните изисквания и Правилника за вътрешния ред; Осъществява връзки с други социални услуги, институции, държавни и общински служители, НПО;

-           Медицинска сестра - Осъществява медицински прегледи на клиентите и следи общото здравословно състояние на децата и младежите в Центъра. Сътрудничи си с други медицински специалисти. Контролира приема на лекарствени продукти и наблюдава реакцията на организма от лечението, помага и контролира работата на обслужващия персонал. Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите;

-          Рехабилитатор: Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите и в преразглеждането им; Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за подобряване състоянието на децата и младежите; Информира и обсъжда с роднините на потребителите дейностите и състоянието на техните близки; Води необходимата документация и отчетност; Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. 

-          Психолог - Изработва оценки за възможностите на клиентите; Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график; Работи индивидуално и групово с клиенти, Оказва помощ и подкрепа като спазва нормативните документи, касаещи дейността на Центъра.

-          Трудотерапевт - Организира трудотерапевтична дейност съобразно индивидуалните възможности и личния избор на всеки клиент. Работи по изготвени от него годишна програма, програми за индивидуална и групова работа и седмичен график.

-         Домашен санитар - Оказва пряка почасова подкрепа в дома на потребителите с оценена потребност от пряка асистентска подкрепа, както и придвижване и разходка, общуване и социално включване, административни дейности, готвене и хранене, почистване на дома, мобилност и други специфични за потребителя дейности.

-         Санитар за "Заместваща грижа" - Цялостно обгрижване на потребителите в "Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" и в "Заместващата грижа". Пряко ангажиран да поддържа личната хигиена на потребителите, реда и чистотата в работните и битови помещения.  

-         Шофьор - Извършва дейности по транспортирането на потребителите от дома до Центъра и обратно по предварително изготвен график. Извършва транспортни дейности свързани с участието на потребителите, в дейности извън Центъра.

 

4.        Изисквания за заемане на длъжностите:

 

За длъжност - Директор:

 • Образование - висше, степен: магистър; специалност: "Социални дейности", "Психология", "Социално-психологическо консултиране";
 • Професионален опит - минимум 1 /една/ година трудов стаж по специалността; стажът и опитът се считат за предимство;
 • Владеене на Microsoft Office; Internet;
 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

За длъжност - Социален работник:

 • Образование - висше, степен: бакалавър, магистър; специалност: "Социални дейности", "Социално-психологическо консултиране", "Социална педагогика";
 • Владеене на Microsoft Office; Internet - счита се за предимство;
 • Нагласи за работа с хора с увреждания, взаимодействие с различни институции;
 • Допълнителни квалификации и опит са предимство.

За длъжност - Медицинска сестра:

 • Завършено медицинско образование;
 • Образователно-квалификационна степен - "специалист"/"бакалавър"
 • Специалност - мед. сестра, акушерка, фелдшер;
 • Професионален опит - минимум 1 /една/ година трудов стаж по специалността;
 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

За длъжност - Трудотерапевт:

 • Завършено висше/полувисше образование;
 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";
 • Специалност - Изобразително изкуство, Педагогически науки, Специална педагогика и Социални дейности;
 • Професионален опит - не се изисква, стажът и опитът се считат за предимство;
 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

За длъжност - Рехабилитатор:

 • Завършено висше/полувисше образование;
 • Образователно-квалификационна степен - Професионален "Бакалавър"/ "Магистър";
 • Специалност - Рехабилитация/Кинезитерапия;
 • Професионален опит - минимум 1 /една/ година трудов стаж по специалността;
 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

За длъжност - Психолог:

 • Завършено висше образование;
 • Образователно-квалификационна степен - "Бакалавър"/ "Магистър";
 • Специалност - Психология;
 • Професионален опит - минимум 1 /една/ година трудов стаж по специалността;
 • Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

 

За длъжност - Домашен санитар  Минимална образователна степен - средно образование;

 • Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;
 • Трудов стаж - не се изисква.

 

За длъжност - Санитар за "Заместваща грижа"

 • Минимална образователна степен - средно образование;
 • Професионален опит - не се изисква, но професионалният опит в социална или здравна сфера е предимство;
 • Трудов стаж - не се изисква.

 За длъжност - Шофьор

 • Минимална образователна степен - средно образование;
 • Професионален опит - една година;
 • Шофьорска книжка категория "Д+Е"
 • Валидно удостоверение за психологическа годност 

 

5.  Необходими документи:

-      Заявление за кандидатстване по образец - за всички длъжности;

-      Автобиография по образец - за всички длъжности;

-      Копие от документи за придобита образователна степен/независимо от степента;

      Копие от документ доказващ професионален опит /трудова или служебна книжка, договор/

-      Документ за самоличност за справка /при започване на работа/.

-      Медицинско свидетелство за работа /при започване на работа/.

6.  Срок за предоставяне на услугата -  от 03.12.2020 г. до 31.12.2021 г.

7.  Начин на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

-      Оценка по документи;

-      Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

 

 

·         Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения

         официалния сайт на Община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел "Кариери".

 • Място и срок за подаване на документите:

Община Бургас - ул. "Александровска" № 26, деловодство

         Документи за кандидатстване ще се приемат в срок до 31.12.2020 г.

 

За информация: 056/907472

Лице за контакти:

Зорница Йорданова - Старши експерт "Здравеопазване и социални дейности"

 

 

ЙОРДАНКА АНАНИЕВА

Зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики"

при Община Бургас,

 

 

Файлове и ресурси


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 2469 последна промяна: 10:53:09, 10 декември 2020