Проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“

понеделник, 09 септември 2019
Публикувано от: Маринета Николова

 

Проект BG16M1OP002-5.003-0003 "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас"

Процедура чрез директно предоставяне BG16M1ОP002-5.003 "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух".

ОП "Околна среда" 2014-2020

Регистрационен номер  на договор в ИСУН BG16M1OP002-5.003-0003- C01;

АДБФП № Д-34-45/30.05.2019 г./30.05.2019 г.

Срок на изпълнение: 30.05.2019 г. - 31.05.2024 г.

Бюджет на проекта: 12 965 829,11 лева - 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Финансиране:  Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезиония фонд.

 

Проект "Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас" ще се изпълнява в две фази:

Първа фаза включва мерки за анализ и проучвания, провеждане на информационно - комуникационни кампании за промяна на поведението на гражданите и въвеждане на ефективен механизъм за инвестиции в алтернативни на твърдото гориво отоплителни инсталации за населението, като фокусът е кв. Д. Езерово. След финализиране на първа фаза и вследствие получените резултати има възможност да бъдат включени и домакинства от другите квартали на града при изпълнението на инвестиционните мерки във втора фаза.

Втората фаза включва мерки за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, включително демонтаж на заменяемите устройства, доставка и монтаж на стационарни индивидуални и многофамилни домакински отоплителни инсталации с алтернативни източници на топлинна енергия.

Основна цел на проекта е подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Бургас чрез намаляване емисиите на ФПЧ10 с източник битово отопление с твърдо битово гориво. Целта ще бъде постигната, чрез изпълнение на следните специфични цели:

(1) Въвеждане на ефективни и специфични за местния контекст механизми за въздействие и ограничаване замърсяването на атмосферния въздух с източник битово отопление с твърдо гориво;

(2) Надграждане на системата от мерки за подобряване на КАВ чрез изграждане на допълнителен административен капацитет и формулиране и изпълнение на местни политики по управление на КАВ в Община Бургас;

(3) Повишаване на обществената информираност и насърчаване включването на местната общност в инициативи, свързани с подобряване качеството на въздуха.

Проектът ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване емисиите на ФПЧ10 с източник битово отопление с твърдо гориво за територията цялата община, като целевите групи, чието качество на живот ще бъде повлияно са: 2280 домакинства от гр. Бургас и население около 210 000 души жители, туристи и гости на града.

 

Очаквани резултати:

Изпълнението на проекта ще окаже положително въздействие върху качеството на атмосферния въздух, като се очаква няколкократно намаление на емисиите на замърсителите, емитирани от битовото отопление на твърдо гориво. Чрез редуциране на емисиите, особено на замърсителя ФПЧ10 ще се покрият изискванията на нормативната уредба за не повече от 35 дни годишно с превишения на средно- денонощните норми. В допълнение, чрез изпълнение на дейностите ще се повиши чувствителността на местната общност към проблемите, свързани с качеството на атмосферния въздух, ще се стимулира промяна на ежедневното поведение и активно включване в инициативи и политики за превенция на замърсяването на околната среда.

 

 

 

 

 

свали като pdf разглеждания: 737 последна промяна: 16:12:03, 09 септември 2019