Покана за заключителна пресконференция по два проекта, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие”

вторник, 08 декември 2015
Публикувано от: Стефан Минчев

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Бургас има удоволствието да Ви покани на заключителна пресконференция по повод приключване на дейностите по два проекта, насочени към реконструкция на ключови елементи на градската среда в град Бургас:

1/ проект "Интегриран проект за обновяване на значими пространства в град Бургас", ДБФП BG161PO001/1.4-09/2012/019, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 "Зелена и достъпна градска среда", Операция 1.4: "Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие"

2/ проект "В подкрепа на инвестиционната програма на Община Бургас за 2014- 2020г.", съгласно договор BG161PO001/5-02/2012/029 по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа на следващия програмен период" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007- 2013, Приоритетна ос 5 "Техническа помощ", Операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР".

На 10.12.2015 от 10:30 в Голямата зала на Община Бургас, ул. Александровска №26 ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на проектите.

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 4155 последна промяна: 16:07:54, 08 декември 2015