Съобщение до Светозар Кърджев, Десислава Шопова, Албена Бангиева-Сименова, Тамара Йорданова и Правда Гюрова

петък, 10 август 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова

СЪОБЩЕНИЕ 

 

ДО
СВЕТОЗАР ДИМОВ КЪРДЖЕ
УЛ. "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"№2                                                                     
ГР.БУРГАС

ДЕСИСЛАВА ДИМОВА ШОПОВА
УЛ. "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"№2, ЕТ.3                                                                        
ГР.БУРГАС

АЛБЕНА НАЙДЕНОВА БАНГИЕВА-СИМЕОНОВА
УЛ. "БЕЛИТЕ БРЕЗИ"№2Б, ЕТ.2, АП.15                                                                       
ГР. СОФИЯ

ТАМАРА НЕДЯЛКОВА ЙОРДАНОВА
УЛ. "ЗАЙЧАР"№104, ВХ.А, ЕТ.3, АП.13                                                                        
ГР.СОФИЯ

ПРАВДА ВАСИЛЕВА ГЮРОВА
УЛ. "ВОЙНИШКА"№5, ЕТ.2                                                                        
ГР.БУРГАС

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1807/02.07.2018г. на Зам.-Кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" за одобряване на Подробен устройствен план - План за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ІV-2064 в кв.61 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.609.197 по КК на гр. Бургас, с административен адрес ул. "Пейо К. Яворов" №6, състоящ се в промяна предназначението на имота от "за банка" се променя в "за жилищно строителство". 

Заповедта е изложена в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26, ет.4, стая 410.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 935 последна промяна: 11:52:15, 10 август 2018