До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите на ул. „Богорид"№23 и №25, ул. „Антим I"№29 и №33, и ул. „Райна княгиня" №18, гр.Бургас

петък, 10 август 2018
Публикувано от: Димитринка Костадинова

До Всички собственици и носители на ограничени вещни права в имотите на ул. "Богорид"№23 и №25, ул. "Антим I"№29 и №33, и ул. "Райна княгиня" №18, гр.Бургас

Изх. № 94-01-11574/6/10.08.2018г.            

Дирекция"ЦАУ"Приморие"

 

Уведомяваме Ви, че със зап.№1302/21.05.2018г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" е разрешено изработване на проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.37 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.610.361, 07079.610.222, 07079.610.223 и 07079.610.440 по КК на гр.Бургас.

Същата е изложена в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие" .

В 14-дневен срок от залепване на настоящото съобщение заинтересованите могат да направят писмени възражение и искания чрез Дирекция "ЦАУ"Приморие.

Телефон за справка056/ 84 35 12.

Дирекция"ЦАУ"Приморие", гл.спец.:Ив.Дойчева

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 869 последна промяна: 14:12:45, 10 август 2018