Съобщение Румяна Жечкова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.973 и 07079.6.974 по КК на гр. Бургас /бивш масив 66, бивша местност „Караянос", землище на кв. Долно Езерово

петък, 01 февруари 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ" 

 

ДО
РУМЯНА ПЕТРОВА ЖЕЧКОВА 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.973 и 07079.6.974 по КК на гр. Бургас /бивш масив 66, бивша местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, в границите на устройствена зона 1/Пп, в предвиденото разширение на населеното място съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, разрешен със Заповед №1694/21.06.2018г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при община Бургас.      

Същиият е изложен в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез "ЦАУ Освобождение", в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

инж. Р. Орбова.....................
Главен специалист

Последни новини

Съобщение до Мария Димова Златева

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС

Съобщение до Иван Христов Чолаков

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 109 последна промяна: 16:26:28, 01 февруари 2019