Съобщение до Румяна Жечкова за изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.973 и 07079.6.974 по КК на гр. Бургас /бивш масив 66, бивша местност „Караянос", землище на кв. Долно Езерово

петък, 01 февруари 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  " ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОСВОБОЖДЕНИЕ"

 

 

ДО
РУМЯНА ПЕТРОВА ЖЕЧКОВА

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.6.973 и 07079.6.974 по КК на гр. Бургас /бивш масив 66, бивша местност "Караянос", землище на кв. Долно Езерово, в границите на устройствена зона 1/Пп, в предвиденото разширение на населеното място съгласно действащ ОУП на гр. Бургас, разрешен със Заповед №1694/21.06.2018г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при община Бургас.      

Същиият е изложен в стая №20 на "ЦАУ Освобождение", всеки четвъртък и петък от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 860913 и 056/ 580103.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез "ЦАУ Освобождение", в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

инж. Р. Орбова.....................
Главен специалист

свали като pdf разглеждания: 431 последна промяна: 16:34:13, 01 февруари 2019