Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911 и 07079.12.1912 по КК на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-136, масив 27, землище кв.Ветрен, гр.Бургас

петък, 08 февруари 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Изх.№ 61-00-191/08.02.2019г.

До Красимира Росенова Дановска
гр.София, район Оборище, ул."Искър"№19, ет.4, ап.8

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 07079.12.905, 07079.12.907, 07079.12.911 и 07079.12.1912 по КК на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II-136, масив 27, землище кв.Ветрен, гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 17,15ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение.
Тел. за справка:056/907 299.

Гл.специалист: Ст.Колева

свали като pdf разглеждания: 434 последна промяна: 15:10:54, 08 февруари 2019