Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 13 май 2019
Публикувано от: Снежана Костова

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№8/05.04.2019 г.

 

ДИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Ревизионен доклад №8/20.02.2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 05.04.2019 г. до 19.04.2019 г.

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

Съобщение до Божил Стоянов Стоянов

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 288 последна промяна: 16:14:41, 14 май 2019