Съобщение до Петко Косев

понеделник, 20 май 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО

ПЕТКО СТЕФАНОВ КОСЕВ

УЛ. "ЯНКО КАРАГЯУРОВ" №14, ЕТ.1, АП.2

ГР.МАЛКО ТЪРНОВО    

 

 

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №3450/10.12.2018 г. на Комисията по чл.210 на Община Бургас, с която собствениците на неурегулирани поземлени имоти  с пл.№ 002206 и пл.№007068 по Картата на възстановената собственост,  по плана на местност "Тодорови Колиби", землище на с.Маринка, са определени за собственици на отредените за него съгласно одобрена Актуализация на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на с. Маринка урегулирани поземлени имоти - УПИ  XII-20206 , УПИ VIII- 20206 в кв.68  и  УПИ VII-70068 в кв.49 по плана на  с. Маринка.

 

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                                                 20.05.2019 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 515 последна промяна: 17:08:37, 20 май 2019