Съобщение до „ДИ ЕС ВИ" ООД за съставен Констативен акт

сряда, 22 май 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас, на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:

 

"ДИ ЕС ВИ" ООД, ЕИК 200948410, с управител Васил Димитров Аврамов, седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Славейков", бл.65, вх.1, ет.8, ап.22 за съставен Констативен акт №О-42/14.12.2018г. относно строеж: "Преустройство на магазин за плодове и зеленчуци - СОС с идентификатор 07079.602.242.1.125 в ЗОХ и обединяването му с кафе-аперитив - СОС с идентификатор 07079.602.242.1.124 по КК на гр.Бургас", находящ се в партера на бл.46, ж.к."Славейков", гр.Бургас,  в УПИ I, кв.19 по плана на к/с"Славейков", гр.Бургас, ползван без да е въведен в експлоатация от компетентния орган, в нарушение на чл.178, ал.1 от ЗУТ.

Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в сградата на Дирекция "ЦАУ Освобождение" (ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27. 

Възражения и доказателства могат да бъдат подавани на горепосочения адрес в 7(седем) - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението.

 

Дирекция "ЦАУ Освобождение"

Гл.експерт КСВЕ - инж.Катя Николова

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1028 последна промяна: 15:14:12, 22 май 2019