Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в жилищна сграда на ул."Славянска"№33

сряда, 22 май 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

70-00-2550/3/22.05.2019г.                             С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права  в жилищна сграда на ул."Славянска"№33

 

Уведомяваме Ви, Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на запознати с изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване /ПУП-ПЗ/ и РУП за УПИ І-1933,1934,1935,1936 в кв.35 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.611.294,07079.611.295, 07079.611.207 по КК на гр. Бургас

Същият е изложен в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Приморие", ул. "Александровска" №83 всеки работен ден от 8:30 до 12:30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ може да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" до Община Бургас, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение. 

Дирекция "ЦАУ Приморие"
Гл.специалист
Кр.Кръстева-Стоянова

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 508 последна промяна: 16:45:06, 22 май 2019