Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ ІІІ-1 в кв.139 по плана на „Районен център", гр.Бургас

сряда, 12 юни 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

СЪОБЩЕНИЕ 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ІІІ-1 в кв.139 по плана на "Районен център", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.252 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1504/07.06.2019г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас, на основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, с която е разрешено изработване на проект за изменение на Подробен устройствен  план - План за  регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ІІІ-1 в кв.139 по плана на "Районен център", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.252 по КК на гр.Бургас.

 

Гл.специалист:.....................
                    /И.Петракиева/

 

Последни новини

Заповед на Община Бургас

Съобщение до Димитър Николов Стоилов

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 769 последна промяна: 16:54:00, 12 юни 2019