Съобщение до заинтересованите собственици на недвижима културна ценност с административен адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I“ № 18/ ул. „Софроний“ № 16

сряда, 19 юни 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

До: Заинтересованите собственици на недвижима културна ценност с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" № 18/ ул. "Софроний" № 16

Административна преписка №94-01-12276/2018 г. на Община Бургас

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Бургас уведомява на основание чл. 61, ал. 3 от Административни-процесуален кодекс (АПК), че на основание чл.73, ал.3 от Закона за културното наследство  и констативен протокол №П-114/17.04.2019 г. на община Бургас е издадена Заповед №1357/27.05.2019 г. на кмета на Община Бургас, с която установените собственици и ползватели са задължени в указани срокове да извършат необходимите реставрационни, консервационни и ремонтни дейности по проектна документация, съгласувана по реда на чл. 84, ал. 1 и 2 от ЗКН на НКЦ "Жилищна сграда, ул. "Републиканска" № 18/ ул. "Софроний" № 16, находяща се в УПИ X-1954, 1955, кв. 26 /стар пл. № 6733, кв. 35/, по плана на ЦГЧ - изток, гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.611.229 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес: гр. Бургас, ул. "Цар Симеон I" № 18/ ул. "Софроний" № 16.

    Със съдържанието на констативен протокол №П-114/17.04.2019 г. на община Бургас и Заповед №1357/27.05.2019 г. на кмета на Община Бургас заинтересованите лица може да се запознаят в стая №22 от 9:00ч. до 11:00ч., находяща се в сградата на Община Бургас (ул. "Конт Андрованти" №1).

   Заповедта подлежи на обжалване в 3-дневен срок от съобщаването й чрез Община Бургас пред Административен съд Бургас в частта й, с която е допуснато предварително изпълнение и в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд Бургас в останалата част.

Съгласно чл. 73, ал. 3 от ЗКН обжалването на заповедта не спира изпълнението й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

ИНЖ. АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
Главен експерт КСВЕ, отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация"
Община Бургас

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

Съобщение до Божил Стоянов Стоянов

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 307 последна промяна: 11:03:50, 19 юни 2019