Съобщение до Николай Чимски

четвъртък, 20 юни 2019
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ЧИМСКИ

Изх.№ 94-01-7335/6/20.06.2019г.
Публикувано на 20.06.2019г. Срок на валидност 14 дни
Валидно до 04.07.2019 г.
Дирекция"ЦАУ"Приморие"

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за РУП на УПИ XVI-7325 и УПИ XV, кв.48 по плана на к-с "Възраждане", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.614.172 и 07079.614.173 по КК на гр.Бургас .
Същият е изложен в стая №3 на Дирекция ЦАУ "Приморие" всеки ден от 8.30 до 12.30 часа.
На основание чл.128 ал.3 и ал.5 от ЗУТ можете да направите писмени възражения и искания по проекта чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
Гл.специалист-Ив.Дойчева

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

Съобщение до Божил Стоянов Стоянов

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 488 последна промяна: 16:20:15, 20 юни 2019