Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП „ЧИСТОТА ЕКО"

петък, 05 юли 2019
Публикувано от: Стефан Минчев

 

ЗАПОВЕД

   30  /05.07.2019 г.

 

На основание чл. 62, ал. 2 и чл. 77 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, приета от Общински съвет - Бургас

ОТКРИВАМ :

 

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - сепарирани отпадъци, общинска собственост, продукт от дейността на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", подробно описани и разпределени по вид, единична цена, количество, стойност (начална тръжна цена), стъпка за наддаване и депозит за участие за всеки отделен продукт, съгласно посочената по-долу таблица.

 

N ПО РЕД

 

ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ

ЕДИНИЧНА ЦЕНА

ЛВ./КГ.

 

СТЪПКА

НА

НАДДА

ВАНЕ

5%

КОЛИЧЕСТВО

(КГ.)

 

НАЧАЛНА ТРЪЖНА ЦЕНА, БЕЗ ДДС

ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ

1

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ ПРОЗРАЧЕН

0.50

0.0250

50 000

25 000

2500

2

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ СИН

0.40

0.0200

15 000

6 000

600

3

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ ЗЕЛЕН

0.30

0.0150

 15 000

4 500

450

4

ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ ПЕТ КАФЯВ

0.20

0.0100

5 000

1 000

100

5.

HDPE ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

0.30

0.0150

10 000

3 000

300

6

КАРТОН / ВЕЛПАПЕ/ ЗАМЪРСЕН

0.05

0.0025

100 000

 5 000

500

7

КАРТОН ЧИСТ

0.10

0.0050

5 000

  500

50

8

ХАРТИЯ ЧИСТА

0.05

0.0025

20 000

  1 000

100

9

АЛУМИНИЙ

1.20

0.0600

10 000

 12 000

1200

10

СТЪКЛО

0.18

0.009

6 000

1 080

108

 

ОБЩО:

 

 

236 000

59 080

 

 

Търгът да се проведе на 25.07.2019 г., от 10.00 часа, в заседателна зала на ОП "Чистота еко" в Регионално депо "Братово - Запад"

  Определените размери на депозити за участие в тръжните процедури следва да бъдат внесени по банкова сметка на ОП "ЧИСТОТА ЕКО", при "Общинска банка" АД, клон Бургас - BG94SOMB91303358396200, BIC:SOMBBGSF

Определям цена на един комплект тръжна документация в размер на 110 (сто и десет) лева, без ДДС, които се внасят в касата на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад", невъзстановими след приключване на процедурата. Документацията за участие в търга се закупува в касата на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад", всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа. Крайният срок за закупуване на документация за участие в търга е до 16.00 часа на 24.07.2019 г.

Всеки участник в търга има право с един комплект закупена тръжна документация да участва в търга за един, няколко или за всички артикули, посочени в таблицата.

Заявления за участие в търговете се подават в офиса на Технически сътрудник ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад" лично от кандидатите или от техни упълномощени представители, в запечатани непрозрачни пликове, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Върху плика се изписват номера и наименованията на видовете отпадъци, за които се участва в търга.

Крайният срок за приемане на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 24.07.2019 година.

Утвърждавам тръжна документация за всеки от търговете за посочените в тази заповед продукти, както следва: тръжни условия, заявление -образец (приложение №1); Декларация (приложение №2); Декларация за извършен оглед по образец - приложение № 3; Декларация за поемане на разходите по натоварване, транспорт и разтоварване на закупените вещи - отпадъци по образец - приложение № 4; Договор-проект; Декларация (приложение №5); Заповед.

Оглед на движимите вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 18.07.2019 г. до 24.07.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Дора Великова -  Еколог-Технолог, 0886/934423 - Снежина Петрова - Контрольор - отговорник.

При обявяване на търга за непроведен, повторен търг за съответните движими вещи,  да се проведе на 01.08.2019 г., от 10.00 часа, в заседателна зала ОП "Чистота еко" в Регионално депо "Братово - Запад".

Ново заявление за участие в повторния търг за изброените артикули да се подава в офиса на Технически сътрудник ОП "ЧИСТОТА ЕКО" в Регионално депо "Братово - Запад", лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатан непрозрачен плик, с ненарушена цялост, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

Крайният срок за закупуване на документация за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 31.07.2019 година.

В новото заявление за участие кандидатите имат право да заявят, че ще се ползват от подадените с първото заявление документи и следва да заплатят наново депозит за участие в търга.

Крайният срок за приемане на заявленията за участие в повторния търг е до 16.00 часа на 31.07.2019 година.

Оглед на движимите вещи, във връзка с повторния търг, може да бъде извършван всеки работен ден от 26.07.2019 г. до 31.07.2019 г. от 10.00 до 12.00 часа, след предварително записване на телефони: 0888/457146 - инж. Дора Великова -  Еколог-Технолог , 0886/934423- Снежина Петрова - Контрольор - отговорник.

Допълнителна информация: тел. 0888/457146 - инж. Дора Великова -  Еколог-Технолог.

 Заповедта за откриване на търга да се обяви във вестник "Черноморски фар" и на електронната страница на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" до 10.07.2019 г.

Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Настоящата заповед да се връчи на директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия за изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Дирекция "Управление на общинската собственост".

Изпълнението на заповедта възлагам на Мария Иванова - Гл. счетоводител в ОП "Чистота еко" при Община Бургас и Председателя на Тръжната комисия.

 

 

 

 

инж. СТЕФАН КАЛЧЕВ

Директор на ОП "ЧИСТОТА ЕКО" Община Бургас 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ДО СЪМЪР АЛА ХАСУН ЕЛ ШЕМЕРИ

Съобщение до Божил Стоянов Стоянов

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 363 последна промяна: 16:39:33, 05 юли 2019